Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

1l-oPbMyhSc2Xl6PftZOt6LiS72133KVyQwmz4odIZ8

9JeWA3Z2eSSlnXDbQiqoU33gArHQi4MLKjUaOOJQa7c

buBEl6GPcZak5Le0ZXicRc5d-RFFD9PE89qDcI8Nl0I

v7hnVdmRt9YWw_56GFWoH7nT8eqmWzn7uU4-qwmRsyU

cUuCMcZLx0btnC5h4AfVjxunk4fGcpPWD-38TGqXkcA

mvjfe7-dsiWSXjX-3vPNrubnNfCfOvNXMkVtdCVtTfQ

pyeoK0D0cts8XTdvUsqSNljqwV96oemQUtIq39pc7Ss

x75oVjnhv9xQ36KYoT_gBerFrZOWMQ_zYqHEQZOt4U0

qK3M7JGIrASAHJva67IVEb3YJSQ0K6LuAJKPBxjFpUM

qv-Q7UCjIAOY11dV93qpHZRclwPsowkCichtYOvHim8

Projekt „Reintegracja”

(2004-04-01)

Tytuł Projektu/Programu:

Projekt „Reintegracja”

Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” SPO RZL skierowany był do osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych do 12 miesięcy oraz długotrwale bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy zarejestrowanych w MUP w Lublinie.

Cel Projektu/Programu:

Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublin.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu aktywności osób długotrwale bezrobotnych
 • Umożliwienie osobom długotrwale bezrobotnym powrotu na rynek pracy
 • Wsparcie zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych

Adresaci projektu:

Projektem zostało objętych 636 osób, w tym 435 bezrobotnych do 12 miesięcy, 201 osób długotrwale bezrobotnych oraz 5 osób niepełnosprawnych. Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantował równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych działań w projekcie. Projektem zostało objętych 287 mężczyzn oraz 349 kobiet.

Formy wsparcia:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia
 • Doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Prace interwencyjne
 • Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

Rezultaty projektu:

 • Rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników
 • Podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji
 • Zdefiniowanie celów zawodowych
 • Nabycie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy itp.
 • Wypromowanie postaw przedsiębiorczości
 • Uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego
 • Zdobycie dodatkowych uprawnień
 • Podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji
 • Nabycie doświadczenia zawodowego
 • Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców

Okres realizacji: 01.04.2004 r. – 31.07.2005 r.

Wartość lub koszt: 1 258 137,00

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy oraz wkład prywatny.

Inne informacje

Projekty „Szansa” i „Reintegracja” stanowiły część projektów regionalnych opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

 • „Bądź niezależny” – program dla młodzieży z województwa lubelskiego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
 • „Nowy start” długotrwale bezrobotnych w woj. lubelskim w ramach Działania 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Celem Działania 1.2 jest udzielenie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży.
Celem Działanie 1.3 jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnychw zakresie reintegracji zawodowej.

Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym można znaleźć na stronach www.efs.gov.pl oraz www.europa.eu.int

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 28558
 • Qnikffu6Xrlnq6J6U6MWH1LWvDpGKX08-LF-H8nJg2A

 • xXsgSqkVRvx8SsCWMCv5jyUtVSMw8_81fbHG21TSoZg

 • jUpf2QHifiTqhODV5hxrto7yy-k5X7Tc6aZT423ACzA

 • i9nCHidMVv8JXD303R8tPhgJLycARyeWlg5ZzDT2Qvk

 • OjWs_qUsXsz4fEZ6zlBtl1Ov40GWRQpopg3eKGJMSMk

 • g7qGc52eR9-DU5O1Zu_rN-638ZF7f5dWDCcMrku2xhU

 • hG3uFV5SaWhhEV15J0SR-hPCk_IRFNkLCA4JSSzQbK0

 • 0r-j8nfRIBZ7jccRNlAQjFreKVZdwuUrrOgsXCUI21Y

 • jhJhD8VG7WED5O-BLIqmg0ZfGiXZpbUbWnW1Jujw9vg

 • JSkoVfOV4t8wt6c5ygchN3VCLbR_SfrF_TQ2y6YEfZ0

 • cBXZWXwlddmkX_RwGVr2oJdMog0ZF-bgAzgaNwKcoHk

 • tS51BxHLnwxCGTg5pZ1ZZbZwMuqMf_4OAPxv-GBbx3A

 • l_d7jBvscx_hIhcrndbVCdX62Wk-3fgole0a-zY9FOc

 • 3wfTpRzFDd3JtAotrDg5acVhpd1fBMPgVm1znDg-PAU

 • 5ru8zoLs97y1f1P1ztacSfcVwzEsjqP8fLCrCc4l7Ec

 • zrF68ygOO47VcPggbrw8F5gvY7r2rv5SkGABy3Dg8s8

 • GvgUIfxH0FMZrS-CrhzBFgOkd3yJ_lTRv7uknzL5B7s

 • -eiY9yAjiLnM2sjbcwXHQgG3QrWODq9ijwoRenE0rZs

 • RLvOliNKJ4sEDRYMwplrkrfXYWOENk21AIhbq8cspGc

 • r5sMD0NmruI4iWzhJc84IaWRGW_fy8izA0VbrptgnXc

Projektowanie stron: IntraCOM.pl