Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

1l-oPbMyhSc2Xl6PftZOt6LiS72133KVyQwmz4odIZ8

9JeWA3Z2eSSlnXDbQiqoU33gArHQi4MLKjUaOOJQa7c

buBEl6GPcZak5Le0ZXicRc5d-RFFD9PE89qDcI8Nl0I

v7hnVdmRt9YWw_56GFWoH7nT8eqmWzn7uU4-qwmRsyU

cUuCMcZLx0btnC5h4AfVjxunk4fGcpPWD-38TGqXkcA

mvjfe7-dsiWSXjX-3vPNrubnNfCfOvNXMkVtdCVtTfQ

pyeoK0D0cts8XTdvUsqSNljqwV96oemQUtIq39pc7Ss

x75oVjnhv9xQ36KYoT_gBerFrZOWMQ_zYqHEQZOt4U0

qK3M7JGIrASAHJva67IVEb3YJSQ0K6LuAJKPBxjFpUM

qv-Q7UCjIAOY11dV93qpHZRclwPsowkCichtYOvHim8

Projekt „Piramida Kompetencji”

(2013-03-22)


Projekt „Piramida Kompetencji”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel projektu: zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 uczestników / uczestniczek projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników/ uczestniczek projektu do 31.05.2014r.

Cele szczegółowe:

 • wzrost aktywności społecznej i zawodowej 60 uczestników / uczestniczek projektu poprzez realizację wsparcia psychologicznego i psychospołecznego w okresie do 31.08.2013r.
 • zwiększenie motywacji do działania i zmiany sytuacji zawodowej 60 uczestników / uczestniczek poprzez realizację wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego w okresie do 31.05.2014r.
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach 56 uczestników / uczestniczek projektu w okresie do 31.10.2013r.
 • wzrost doświadczenia zawodowego przez 94% uczestników / uczestniczek projektu poprzez udział w stażach w okresie do 31.05.2014r.

Uczestnicy:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym osoby długotrwale bezrobotne. Łączna liczba 60 osób (32 kobiety, 28 mężczyzn), w tym 39 długotrwale bezrobotnych (20 kobiet, 19 mężczyzn)

Formy wsparcia:

 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe;
 • szkolenia zawodowe z jednym z wymienionych zakresów: ochrona środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolno – pożywcze, logistyka, budownictwo, odnawialne źródła energii, turystyka.
 • 6 miesięczny staż
 • pośrednictwo pracy

Okres realizacji projektu: 1 marca 2013 r. - 31 maja 2015 r.

Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny (85%), Fundusz Pracy (15%)

Wartość projektu: 831 220,00 zł

Z dniem 12.04.2013r. nastąpiła aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictawa:

§ 4 pkt - zmiana terminu naboru do projektu z 15.04.2013-30.04.2013r. na termin 15.04.2013-24.04.2013 powodem zmiany jest zachownanie dłuższego okresu na realizację poradnictwa przed szkoleniem "Klub Pracy"

§ 4 pkt 9 - wykreślenie zapisu Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu. Oświadczenie to zostanie podpisane przez uczestnika po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

§ 4 pkt 24 - zmiana zapisu z formy poinformowania o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie z formy telefonicznej i / lub e-mailowej na formę listowną.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 29482
 • Qnikffu6Xrlnq6J6U6MWH1LWvDpGKX08-LF-H8nJg2A

 • xXsgSqkVRvx8SsCWMCv5jyUtVSMw8_81fbHG21TSoZg

 • jUpf2QHifiTqhODV5hxrto7yy-k5X7Tc6aZT423ACzA

 • i9nCHidMVv8JXD303R8tPhgJLycARyeWlg5ZzDT2Qvk

 • OjWs_qUsXsz4fEZ6zlBtl1Ov40GWRQpopg3eKGJMSMk

 • g7qGc52eR9-DU5O1Zu_rN-638ZF7f5dWDCcMrku2xhU

 • hG3uFV5SaWhhEV15J0SR-hPCk_IRFNkLCA4JSSzQbK0

 • 0r-j8nfRIBZ7jccRNlAQjFreKVZdwuUrrOgsXCUI21Y

 • jhJhD8VG7WED5O-BLIqmg0ZfGiXZpbUbWnW1Jujw9vg

 • JSkoVfOV4t8wt6c5ygchN3VCLbR_SfrF_TQ2y6YEfZ0

 • cBXZWXwlddmkX_RwGVr2oJdMog0ZF-bgAzgaNwKcoHk

 • tS51BxHLnwxCGTg5pZ1ZZbZwMuqMf_4OAPxv-GBbx3A

 • l_d7jBvscx_hIhcrndbVCdX62Wk-3fgole0a-zY9FOc

 • 3wfTpRzFDd3JtAotrDg5acVhpd1fBMPgVm1znDg-PAU

 • 5ru8zoLs97y1f1P1ztacSfcVwzEsjqP8fLCrCc4l7Ec

 • zrF68ygOO47VcPggbrw8F5gvY7r2rv5SkGABy3Dg8s8

 • GvgUIfxH0FMZrS-CrhzBFgOkd3yJ_lTRv7uknzL5B7s

 • -eiY9yAjiLnM2sjbcwXHQgG3QrWODq9ijwoRenE0rZs

 • RLvOliNKJ4sEDRYMwplrkrfXYWOENk21AIhbq8cspGc

 • r5sMD0NmruI4iWzhJc84IaWRGW_fy8izA0VbrptgnXc

Projektowanie stron: IntraCOM.pl