Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

1l-oPbMyhSc2Xl6PftZOt6LiS72133KVyQwmz4odIZ8

9JeWA3Z2eSSlnXDbQiqoU33gArHQi4MLKjUaOOJQa7c

buBEl6GPcZak5Le0ZXicRc5d-RFFD9PE89qDcI8Nl0I

v7hnVdmRt9YWw_56GFWoH7nT8eqmWzn7uU4-qwmRsyU

cUuCMcZLx0btnC5h4AfVjxunk4fGcpPWD-38TGqXkcA

mvjfe7-dsiWSXjX-3vPNrubnNfCfOvNXMkVtdCVtTfQ

pyeoK0D0cts8XTdvUsqSNljqwV96oemQUtIq39pc7Ss

x75oVjnhv9xQ36KYoT_gBerFrZOWMQ_zYqHEQZOt4U0

qK3M7JGIrASAHJva67IVEb3YJSQ0K6LuAJKPBxjFpUM

qv-Q7UCjIAOY11dV93qpHZRclwPsowkCichtYOvHim8

Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego

(2013-05-08)

„Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” – pilotażowy projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym oraz niwelowanie różnic w dostępie do edukacji 600 osób dorosłych z obszaru powiatu grodzkiego lubelskiego.

Ponadto celem pośrednim projektu jest przetestowanie usług doradztwa edukacyjnego na terenie miasta Lublin.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2013 r. – 30 kwietnia 2015 r.

Grupa docelowa projektu: 600 dorosłych osób z powiatu grodzkiego lubelskiego (miasto Lublin), które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej, w tym w szczególności:

-min.300os.w wieku18-30 lat nieuczestniczących w formalnym kształceniu i niezatrudnionych;

-min.60 osób niepełnosprawnych;

-min.330 kobiet.

Termin rekrutacji: od czerwca 2013 r. do grudnia 2014 r.

W ramach projektu opracowana zostanie:

1. STRATEGIA REALIZACJI USŁUG DORADZTWA EDUKACYJNEGO, posiadająca formę strategii pracy z klientem.

2. BAZA DANYCH O USŁUGACH EDUKACYJNYCH –zawierająca informacje o ofercie edukacyjnej na terenie Lublina, Lubelszczyzny, Polski i zagranicy.

Oferta dla Uczestników/Uczestniczek:

Doradztwo edukacyjne, prowadzące do zwiększenia motywacji i świadomości własnych potrzeb
i oczekiwań, ułatwienia dostępu do informacji w zakresie dostępnej oferty edukacyjnej, dostarczenia profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb indywidualnych oraz szans istniejących na rynku pracy:

- Wstępne doradztwo edukacyjne usługi indywidualne dla 600 osób;

- Porada indywidualna (pogłębiona analiza predyspozycji, zainteresowań uzdolnień, kompetencji, kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej itp., analiza informacji o usługach, określającej alternatywne/uzupełniające działania edukacyjne, przekazania zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez Brokerów Edukacyjnych);

-Doradztwo grupowe ( spotkania Uczestników/Uczestniczek z przedstawicielami usług edukacyjnych, targi edukacyjne);

- Pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów;

- Monitoring i opieka na etapie uczestnictwa w kształceniu.

Informacje dodatkowe:

Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek w trakcie porad indywidualnych, certyfikat udziału w projekcie.

Informacji o projekcie udziela Biuro Projektu w Lublinie, ul. Lubartowska 74 a, I p., tel. 81 710 19 11 www.fundacja.lublin.pl oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, tel. 81 466 52 13

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 29351
 • Qnikffu6Xrlnq6J6U6MWH1LWvDpGKX08-LF-H8nJg2A

 • xXsgSqkVRvx8SsCWMCv5jyUtVSMw8_81fbHG21TSoZg

 • jUpf2QHifiTqhODV5hxrto7yy-k5X7Tc6aZT423ACzA

 • i9nCHidMVv8JXD303R8tPhgJLycARyeWlg5ZzDT2Qvk

 • OjWs_qUsXsz4fEZ6zlBtl1Ov40GWRQpopg3eKGJMSMk

 • g7qGc52eR9-DU5O1Zu_rN-638ZF7f5dWDCcMrku2xhU

 • hG3uFV5SaWhhEV15J0SR-hPCk_IRFNkLCA4JSSzQbK0

 • 0r-j8nfRIBZ7jccRNlAQjFreKVZdwuUrrOgsXCUI21Y

 • jhJhD8VG7WED5O-BLIqmg0ZfGiXZpbUbWnW1Jujw9vg

 • JSkoVfOV4t8wt6c5ygchN3VCLbR_SfrF_TQ2y6YEfZ0

 • cBXZWXwlddmkX_RwGVr2oJdMog0ZF-bgAzgaNwKcoHk

 • tS51BxHLnwxCGTg5pZ1ZZbZwMuqMf_4OAPxv-GBbx3A

 • l_d7jBvscx_hIhcrndbVCdX62Wk-3fgole0a-zY9FOc

 • 3wfTpRzFDd3JtAotrDg5acVhpd1fBMPgVm1znDg-PAU

 • 5ru8zoLs97y1f1P1ztacSfcVwzEsjqP8fLCrCc4l7Ec

 • zrF68ygOO47VcPggbrw8F5gvY7r2rv5SkGABy3Dg8s8

 • GvgUIfxH0FMZrS-CrhzBFgOkd3yJ_lTRv7uknzL5B7s

 • -eiY9yAjiLnM2sjbcwXHQgG3QrWODq9ijwoRenE0rZs

 • RLvOliNKJ4sEDRYMwplrkrfXYWOENk21AIhbq8cspGc

 • r5sMD0NmruI4iWzhJc84IaWRGW_fy8izA0VbrptgnXc

Projektowanie stron: IntraCOM.pl