Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

5Z9SUw2dfgRgJIJcEsZDbtNj8-gsfR-aExKKL-VPehtWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

zJ-5gd1rf4TIEtlOAOEKvqcqAG3bFBCiIyHiUTmBZ7BWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

2NceXqB5owLwQ1MAHxfwtUv0PYWaD-oJuOEWsMiKF89WOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

NSrJVKDunbrzYPZFeB0NjPhiIFSkvPUSBxh5ZkcLAlZWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

xeeAlK1rH5qv3u5zdygDGECdJXDqGBojnfdlcPmOl91WOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

X2dw8h1nnTn2yxmudsTJ4tba-XGKDIT70fJ7WKQE8pVWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

IxJh4-EZtfv34pccCm1Ck3A1oFDPmhJEExGJ8hjiDtZWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

rt0mFM_znAndyI0ISxBp6JV9a8j_xWMzaSLgJCrUu3BWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

9_sJczKuBQVOs9W0COHhb67iAFZ34tdx8kG6fEaNdmJWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

l8ap96YI0BEGMKbpvMx80VWFo_qzSP56lioAGSAejGR5aPx8iymeRmQ1p3L7YJ5U3Qirt4chPfZYSBcx1ON4Hg

Zezwolenie na pracę sezonową

Zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub usługami gastronomicznymi i zakwaterowaniem (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową).

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpatruje wnioski o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/ mających siedzibę i adres na terenie Miasta Lublin;
 • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ zamieszkałych na terenie Miasta Lublin;
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Lublin.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:

 1. cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej;
 2. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty w przypadku gdy jest wymagana.

Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który:

 1. jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina lub
 2. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub
 3. przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Opłaty

30 zł – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową (rozporządzenie ws. wysokości opłat).

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie
ul. Niecała 14
20-080 Lublin
48 1240 1503 1111 0010 0148 2347

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia, nazwiska oraz datę urodzenia cudzoziemca dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy).

Jakie dokumenty złożyć w celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową

 1. wniosek - można wypełnić za pośrednictwem portalu: (link do strony praca.gov.pl do wygenerowania wniosku); wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; w przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14, 20-080 Lublin;
 2. ważny dowód osobisty lub ważny dokumenty podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 4. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dowód wpłaty;
 6. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 7. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 8. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 9. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 11. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową.
 12. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę - druk do pobrania poniżej)

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

Kto wnioskuje o zezwolenie na pracę sezonową

Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy (wzór pełnomocnictwa - druk do pobrania poniżej).

Podczas składania/odbioru wniosku/zaświadczenia/decyzji ws. zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS/ CEIDG lub innego rejestru. W przypadku podmiotów z CEIDG, także dokument potwierdzający posiadanie przez właściciela działalności miejsca zamieszkania na terenie Miasta Lublin.
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL, dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Miasta Lublin.

Wniosek należy złożyć:

 • w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14, w kancelarii Urzędu pokój nr 101, weryfikacja wniosków wraz z załącznikami pod kontem formalnym będzie odbywać się w Referacie Prawnym, w pokoju nr 310 (III piętro);
 • elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14, 20-080 Lublin.

Termin rozpatrzenia wniosku

 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę (uwzględnia się też pracę wykonywaną na podstawie ,,starych oświadczeń”, tj. zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2017 r., jeśli cudzoziemiec wykonywał pracę w ramach działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem).

Procedura

Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie ubiegał się o wydanie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wiza wydawana w celu wykonywania pracy sezonowej) lub zamierza wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w celu wykonywania pracy sezonowej, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia warunki wymagane do zezwolenia na pracę sezonową i nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, właściwy starosta:

 1. wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
 2. wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie, o którym mowa w pkt 1. Zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przekazuje temu cudzoziemcowi. Ww. zaświadczenie jest podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizę w celu wykonywania pracy sezonowej w Polsce.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście:

 1. kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Jeżeli dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca przypada na dzień wolny od pracy urzędu, pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną również wówczas, gdy w pierwszym dniu pracy urzędu podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu.

W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, okres 9 miesięcy, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie poinformował urzędu, że cudzoziemiec z jakichś względów rozpocznie pracę później, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy lub wjechał do Strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Od decyzji ws. zezwolenia na pracę, można się odwołać do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.

Odbiór zezwolenia/zaświadczenia/decyzji odmownej ws. pracy sezonowej

 • osobiście w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14
 • w postaci dokumentu elektronicznego.

O możliwości odbioru dokumentu pracodawca może być poinformowany drogą mailową na adres e-mail wskazany we wniosku lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje

Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy, w ciągu roku kalendarzowego, przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, do ewidencji wniosków, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 1. powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową, co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina
 2. cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;
 3. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemcowi (obywatelowi Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii lub Ukrainy) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę sezonową lub jego przedłużenie, może zawnioskować do właściwego wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków;
 2. posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
 3. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenie zdrowotne oraz ma zapewnione miejsce zakwaterowania w Polsce.

Osoby odpowiedzialne za realizację

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Edyta Marczak inspektor powiatowy 81 466 52 91 mup@mup.lublin.pl
Alina Głusiec inspektor powiatowy 81 466 52 91 mup@mup.lublin.pl
Karolina Smolnicka referent 81 466 52 91 mup@mup.lublin.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zezwolenie na pracę sezonową [ 6 ]
plik w formacie DOCX Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 29-12-17 10:42 67.13KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 67.13KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego 29-12-17 10:42 72KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 72KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej 29-12-17 11:09 45.39KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 45.39KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 29-12-17 11:10 56.96KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 56.96KB) pobierz
plik w formacie DOCX ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY - z wnioskiem o zatrudnienie cudzoziemca 2017 02-01-18 08:58 35.35KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 35.35KB) pobierz
plik w formacie DOC Pełnomocnictwo 29-12-17 11:10 25.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25.5KB) pobierz
Utworzono: 2017-12-29 08:53 | Redagował: Edyta Marczak 2018-01-10
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 590
 • EufnqPuzM7zDrntYflMH3amnKwCOGqhSBogwr04YhCeeQACN7ic9BgUbfV5Ag726uf8s8wlrFhYKeAv9uREJDA

 • coGABx24gPigbAMHHbG_xwXFvIBhiSivfAz5mLQhdTeeQACN7ic9BgUbfV5Ag726uf8s8wlrFhYKeAv9uREJDA

 • U-80uEc-_KGw8v1arFQ9iIkC6P_vIVQP-rLSls1434KeQACN7ic9BgUbfV5Ag726uf8s8wlrFhYKeAv9uREJDA

 • 7aU9Diq6rSj4Xy7ycsR8FkU_vG7Ud8FNZSkYmfzVLNWeQACN7ic9BgUbfV5Ag726uf8s8wlrFhYKeAv9uREJDA

 • vWhWPRYUm6tPjizvelwiSmK2JE2VTa58g2VvZP_BWV6eQACN7ic9BgUbfV5Ag726uf8s8wlrFhYKeAv9uREJDA

 • l7LWQdOGQi_fVAktePh5BvohyNiPjA0K_qV2BesQcKyeQACN7ic9BgUbfV5Ag726uf8s8wlrFhYKeAv9uREJDA

 • 6d_kBRZp-rdvNopsou-Trrdakp4R9UE6DyC2spcI6yqeQACN7ic9BgUbfV5Ag726uf8s8wlrFhYKeAv9uREJDA

 • DDiqFQvCCCruZL6mZRKLNyKy7OjdSl-ordAI7dO-jV2eQACN7ic9BgUbfV5Ag726uf8s8wlrFhYKeAv9uREJDA

 • m48tGEhsRvZr1sDUpTx1e7KYZoVMabZNRhFs9AOrAtaeQACN7ic9BgUbfV5Ag726uf8s8wlrFhYKeAv9uREJDA

 • G2V_-vbAL4eN6na03qGbACywafvkkZbDwMeLwu-9gr9WOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

 • w9Buqw9zTVnTAE08kC_cEqvGjAD5FYf8aBEWKmE4AGxWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

 • J7BcHzjKMSdXI0JvOUP-XLQmxf0fozXD4NotLkraJ6hWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

 • nK5FpnIO610vuwWkNmbU5MCH1gU5VaOMw23I0K--j85WOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

 • DzxLVUc_g4V7671AtM2o85bk0yFPSxhTXMXn4UJTyN5WOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

 • iEp1CAcCCZ0y5vnswSOvlWdHS6MUjKN-4xen1NVmM3tWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

 • BPdaJsFY39lBjWoOrt-Z6fR8H_VJ5p7rsf4f23eY3W1WOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

 • VRjpT8Zr0YhByaINYINwxK7yqfGStRIX9Q3NE3ueljRWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

 • hZTZ6y6imDSPDFsfw6E5vVluM8DblDteOtZldrev1OFWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

 • iiLAIwStHM94iNDXQ6vBkHEy9LmNbTG7Bdbe9-iaqHtWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

 • WRn6GRAPJKtTNpSN3dH2AA6VZYjPRJohnoI0dQST_iBWOg4Q8ZrbnZ7W08YwO-zEyDSrtpyjBvZ1yWEFnNRiSA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl