Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

luBlig9c2JyVaJfUbAQ2ucpDZ3NDTCGk-NCbw57uitfrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

Is2_724a6kjLlxBVLuEzdxkq5Ll_4ETVZxzE9OeilanrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

vEzTBnyjBwQ4_lxRQepKOJI6xbfGpkqX6nJRh4k0TUzrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

UIseuscT73BnaKpc0OewObQdQMuOiquH0YJL7QSWj8zrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

9lZK_Fgq4J-_Yl28SnOoIW71WWBFgElFFhc32GjmQHXrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

nHtO9g0-M9AN7RiM_J0AuwxSe9DYIjy4TIlONEcjf8DrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

7Myyc0tAo3xZ-kOVFEFcqKhCvtaxckk-8kSXhyWn62LrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

C5j1arcVkuAor555yRXdfFzTeJVm3Y_ro2jMlA7FWeXrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

hJMkK-xagu9-EePrSYIfda5jbOFvhnVdtByBbwo6F5PrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

l8ap96YI0BEGMKbpvMx80VWFo_qzSP56lioAGSAejGTcEe9lJ4rfHvwtJlK1VykdR7kw__1YI8uImOo_pWpJYQ

Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (siedziba dotyczy osób prawnych, a pobyt stały osób fizycznych), wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

 • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (oświadczenia mogą być rejestrowane tylko w podklasach PKD niewymienionych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Oznacza to, że zarówno pracodawca musi prowadzić działalność danego rodzaju, jak i praca cudzoziemca musi być z nią ściśle związana;
 • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.
 • podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonał wpłaty w wysokości 30 zł;

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Nr konta: 48 1240 1503 1111 0010 0148 2347

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).


Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 3. dowód uiszczonej wpłaty za złożenie oświadczenia;
 4. oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (załącznik nr 18 do rozporządzenia ws. wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń).

Uwaga: oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:

 • kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG, REGON);
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.

Uwaga: złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Oświadczenie można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl .Dokumenty składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń pisemnie powiadamia MUP w Lublinie o:

 1. podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

MUP w Lublinie dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis w KRS), posiadających siedzibę na terenie miasta Lublin;
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG), posiadających stałe miejsce zameldowania w mieście Lublin;
 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zameldowania w mieście Lublin.

MUP w Lublinie wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:

 • 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Starosta zawsze wydaje decyzję odmowną, gdy podmiot powierzający pracę był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego.

Starosta może także odmówić wpisu do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wynika, że oświadczenie jest składane dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu lub podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek,  m.in. na ubezpieczenia społeczne, zalega z uiszczeniem podatków.

W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się od organu drugiej instancji - ministra właściwego do spraw pracy.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalnych, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 57 § 1 kpa początkiem terminu określonego w dniach, jest dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia do urzędu.

Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

 

UWAGA: Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że biorąc pod uwagę konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji, od dnia 12 lutego 2018 r., będą przyjmowane przede wszystkim oświadczenia generowane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl – Oświadczenia składane elektronicznie, powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Druki w formie papierowej można pobrać w Informacji w pok. 1 na parterze.

Wypełnione komplety dokumentów należy złożyć w Kancelarii w pok. 101 na I piętrze.

 

Odbiór wpisanych do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00 – 14:00, w pok. 10 na parterze

 

 Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia

 • Pracodawca, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, ma obowiązek poinformować pisemnie MUP w Lublinie o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu).
 • Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w oświadczeniu.
 • Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy takich samych, jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca).

 

Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia

 • Gdy po upływie 3 miesięcy pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia podmiot chce kontynuować z nim współpracę w oparciu o  umowę o pracę  i na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu, może złożyć do wojewody wniosek  o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę). Zezwolenie takie wydawane jest w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem tzw. testu rynku pracy. W takim przypadku cudzoziemiec będzie mógł legalnie wykonywać pracę na rzecz ww. pracodawcy w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie zezwolenia. Z powyższego rozwiązania można korzystać tylko wtedy, gdy przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, praca cudzoziemca na rzecz ww. podmiotu na podstawie oświadczenia (zarejestrowanego przez ww. podmiot) była wykonywana na podstawie umowy o pracę.

 

Zliczanie okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia

 • Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby pracodawców powierzających mu pracę na podstawie oświadczenia. Przy zliczaniu okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pod uwagę będą brane okresy, na jakie oświadczenie zostało zarejestrowane. Dzięki centralnemu systemowi ewidencji widoczne będą oświadczenia, które zostały zarejestrowane w innych urzędach.
 • Jeżeli pracodawca nie wypełni obowiązków informacyjnych o podjęciu lub niepodjęciu przez cudzoziemca pracy, stosuje się domniemanie co do terminu podjęcia pracy (że praca była wykonywana od dnia wskazanego przy wpisaniu oświadczenia do ewidencji), chyba że z okoliczności wynika, że było inaczej np. cudzoziemiec wjechał na terytorium RP później i jest to poświadczone pieczęcią w paszporcie.
 • W przypadku, gdy cudzoziemiec wcześniej zakończy pracę, należy poinformować o tym urząd pracy. W sytuacji braku powiadomienia jako okres wykonywania pracy przyjęty będzie cały okres ważności oświadczenia. Informację w urzędzie pracy może złożyć zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec.

 

Uwaga: Dla agencji pracy tymczasowej powierzających prace cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. 2012 r., poz.769).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. , poz. 2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r., poz. 2349).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r., poz. 2348).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r., poz. 2350).

Rejestracja oświadczeń parter pokój 10

 • od poniedziałku do czwartku w godz. 7.45-14.00
 • tel. 81 466 52 43, 81 466 52 45
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Renata Czeronko pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 45  praca@mup.lublin.pl
Bożena Gruszecka pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
Grzegorz Puła pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 43 praca@mup.lublin.pl

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [ 6 ]
plik w formacie DOC Powiadomienie o podjeciu pracy przez cudzoziemca.doc 18-04-18 15:21 37.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 37.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Powiadomienie o nie podjeciu pracy przez cudzoziemca.doc 18-04-18 15:20 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
plik w formacie DOC upoważnienie druk.doc 29-12-17 11:32 31.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej 28-12-17 16:18 106KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 106KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi od 01.01.2018 r. 28-12-17 16:18 104KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 104KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o niekaralności pracodawcy dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88 z ust. 5 pkt 1-6 02-01-18 13:22 104.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 104.5KB) pobierz
Utworzono: 2017-12-28 12:10 | Redagował: Grzegorz Puła 2018-02-12
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1825
 • sIA-QeAR6wd91opwJWWl1UTxhqJVVRcOXKlmguQhKbxHHSvwbBzB3cSGYxNhsPAIrpQUBO-S4e9xhrmNCLs5zw

 • DD3TigkvkB7Hs2QKDA_GU3yJXiB6waU6hdjDeTc-cUNHHSvwbBzB3cSGYxNhsPAIrpQUBO-S4e9xhrmNCLs5zw

 • vOrYm5g0vGScUSuLYERqCZ7BvFPYOjxqpiXJx5DUqw5HHSvwbBzB3cSGYxNhsPAIrpQUBO-S4e9xhrmNCLs5zw

 • sBuxDjfnzAn5q1L2B3Uha5t701cpUmkHla7DtiRgGCZHHSvwbBzB3cSGYxNhsPAIrpQUBO-S4e9xhrmNCLs5zw

 • EpeXYLDEfQfxUEPDwMDG9-t1vtn5WnUbKHQO2c9HL55HHSvwbBzB3cSGYxNhsPAIrpQUBO-S4e9xhrmNCLs5zw

 • r0PSpdpa0JXC95W9bZfagr-vJtNP38fx1DTyA2BYaJFHHSvwbBzB3cSGYxNhsPAIrpQUBO-S4e9xhrmNCLs5zw

 • QIksI13O2jhOX0ScnhBbbHwacdhwakZ4ZCWTAiKlN4NHHSvwbBzB3cSGYxNhsPAIrpQUBO-S4e9xhrmNCLs5zw

 • Zt5wWaWt7QocMC-qU2apRXkEvlN9gjlMt1MavQXx0SJHHSvwbBzB3cSGYxNhsPAIrpQUBO-S4e9xhrmNCLs5zw

 • cRmABgekinNBmOyfnVpKf4BFicUsSPgmkgen1vCFQ8dHHSvwbBzB3cSGYxNhsPAIrpQUBO-S4e9xhrmNCLs5zw

 • z2HAec51b-J7PuXQjRY0hFjHG9BWO4oe2DHrH1Q4sM7rNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

 • JFjNlNb0bSSp-OHI4KbR-5MdWjB3bDREoNIQMEgyGQ_rNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

 • 9cpRkQjBtqILggUK23KsOoBcM9tLgEaCwQRl8rm98gHrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

 • KNpKZMgiaOVuHaISt8cC6IbiwPXIFsMQwY2jCp0SccDrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

 • I_hDw7V430Vqt57fgLxuvlersk8AHZHWe5CAEfNL_PvrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

 • 5tdDScoe1iDhRxlKvumNk1Vx4KBdw8Y903mIY749rGPrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

 • uHUuuvYRuA8S9uK056Vd7L6lNkFcecApUfhnUGLCQq3rNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

 • ZKkWL6cdBcpQ4cGh4krSuJMAV_GG5QGjdEyTAYqaOiHrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

 • BZcd8AgA0Y57qwKyzog-I_FW6dmOJ18pR2kexA94gpnrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

 • Gvav6_Y72ZuWE5JeuL95tUAtc33Zqg0yUvaDzVDHil3rNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

 • dj6CGauDQnDvo4EpHQyXEaS11DdVpFgpXulYJuOYUdvrNct0Ne3AByrT9XBGEbuod_aidZr503qcz_r7POd2rA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl