Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

luBlig9c2JyVaJfUbAQ2ucpDZ3NDTCGk-NCbw57uitfXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

Is2_724a6kjLlxBVLuEzdxkq5Ll_4ETVZxzE9OeilanXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

vEzTBnyjBwQ4_lxRQepKOJI6xbfGpkqX6nJRh4k0TUzXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

UIseuscT73BnaKpc0OewObQdQMuOiquH0YJL7QSWj8zXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

9lZK_Fgq4J-_Yl28SnOoIW71WWBFgElFFhc32GjmQHXXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

nHtO9g0-M9AN7RiM_J0AuwxSe9DYIjy4TIlONEcjf8DXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

7Myyc0tAo3xZ-kOVFEFcqKhCvtaxckk-8kSXhyWn62LXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

C5j1arcVkuAor555yRXdfFzTeJVm3Y_ro2jMlA7FWeXXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

hJMkK-xagu9-EePrSYIfda5jbOFvhnVdtByBbwo6F5PXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

l8ap96YI0BEGMKbpvMx80VWFo_qzSP56lioAGSAejGRjuR5A5cqsGpcoDYij2g2l5lKAT0anMDUJ6PdDGPEidRIEvHhvs8_ch5SKHt9LWjvuxKnwgjFyzdWxRvoYP9cwaqeoBWbj0BVsqaCNXIa-tjnql6amYA7lyRd_n7Ukl7w

Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy do 31 grudnia 2017 r.

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy do 31 grudnia 2017 r.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Zasady postępowania w przypadku rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej,  Ukrainy na warunkach określonych w § 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (6 miesięcy -180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi ma obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca, oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w §1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę ( poz. 588 )

Weryfikacja zamiaru powierzenia pracy:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie rejestruje oświadczenia :

 • pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż 6 miesięcy, zatrudniają co najmniej 1 pracownika i nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.
 • osób fizycznych, którzy nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu
  o lokalny rynek pracy w ilości maksymalnie 4 oświadczeń w okresie 6 miesięcy.

Nie rejestruje oświadczeń gdy:

 • działalność gospodarcza jest zawieszona lub okresy zawieszenia działalności znacznie przekraczają okres aktywnej działalności;
 • oświadczenie składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w urzędzie pracy
 • liczba oświadczeń osoby deklarującej zamiar zatrudnienia znacznie przekracza jej realne potrzeby( np. kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez, osobę prowadzącą niewielkie przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne).
  • agencja pracy lub inna osoba składająca pośredniczy pomiędzy cudzoziemcem
   a faktycznym pracodawcą.
  • liczba oświadczeń składana przez agencję pracy tymczasowej nie pokrywa się
   z jej faktycznymi możliwościami/faktycznym zatrudnieniem ( np. na kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez agencję pracy niezatrudniana jest żadna osoba lub zatrudniana jest niewielka liczba osób.
  • agencja pracy tymczasowej nie wskaże w oświadczeniu danych dotyczących pracodawcy użytkownika do którego maja być delegowani pracownicy.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 • Co do zasady, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. W sytuacjach uzasadnionych jest możliwość rejestracji oświadczeń najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

   

 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie odmówi rejestracji oświadczenia złożonego w dniu rozpoczęcia pracy lub po tym terminie.
 • Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane. 
 • MUP w Lublinie nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.
 • pośrednik pracy dokonujący rejestracji oświadczeń przedkłada pracodawcy do zapoznania się i podpisu pouczenie o konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi jak i wykorzystywania systemu oświadczeniowego do celów niezgodnych z deklarowanymi. Odmowa zapoznania się z pouczeniem prawnym jest odnotowywana na druku oświadczenia w polu "rejestracja oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy".
 • podmiot powierzający pracę oświadcza ponadto, iż zapoznał się z przepisami prawnymi dotyczącymi pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
 • pracownik MUP w Lublinie  informuje podmiot powierzający prace o zgłaszaniu do urzędu pracy faktu rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy. Zaleca się, by pracodawca informował Urząd o każdym przypadku nie podjęcia lub przerwania pracy przez cudzoziemca.

 

W celu zarejestrowania oświadczenia w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, pracodawca winien wypełnione i wydrukowane w 2 egzemplarzach oświadczenie wraz z pouczeniem złożyć: w pokoju nr 10 parter w dniach: poniedziałek  - piątek 7:45 do 14:30.

Podczas rejestracji oświadczenia MUP w Lublinie weryfikuje element deklaracji oświadczeniodawcy dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, albo ich braku. Sprawdzenie powyższych deklaracji ze stanem faktycznym następuje na podstawie okazanych przez podmiot dokumentów, czy też w oparciu o odpowiednie internetowe rejestry:

 • prowadzenie działalności gospodarczej potwierdza za pomocą wyszukiwarek podmiotów zarejestrowanych  w KRS, REGON, CEiDG)
 • w przypadku działalności rolniczej może to być zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.
 • w przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą żadnej rejestrowanej działalności, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.

W przypadku, gdy pracodawca nie może osobiście złożyć oświadczenia w urzędzie pracy może go reprezentować pełnomocnik posiadający jego pisemne upoważnienie (każdorazowo oryginał upoważnienia, kserokopie nie będą uznawane);

  • pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym;
  • w przypadku najmniejszych wątpliwości co do wiarygodności przekładanych pełnomocnictw urząd wymaga pełnomocnictw poświadczonych notarialnie.

Rejestracja oświadczenia następuje w programie SyriuszSTD po wygenerowaniu numeru rejestracji. MUP w Lublinie potwierdza przyjęcie oświadczenia poprzez odpowiedni wpis na druku w polu „ rejestracja oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy” znajdującego się w dolnej części zalecanego formularza oświadczenia.

 • kopia oświadczenia pozostaje w aktach urzędu, a oryginał oświadczenia otrzymuje podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

Podpisane i zarejestrowane oświadczenie może być podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.)

Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

Wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę z uwagi na zarejestrowane oświadczenie jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej.

W przypadku wystąpienia ryzyka wywołania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy np. poprzez rejestrację oświadczeń,  w zawodach w których zarejestrowana jest duża liczba bezrobotnych lub za wynagrodzeniem znacznie poniżej stawek obowiązujących dotychczas na rynku, Urząd będzie mógł odmówić zarejestrowania oświadczenia.
W następstwie pracownik urzędu poinformuje pracodawcę o liczbie kandydatów do pracy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


W celu zapobiegania nadużywania procedury ułatwionego uzyskania wizy przez cudzoziemców zamierzających wjechać do Polski w celu innym niż deklarowany (podjęcie zatrudnienia u pracodawcy wskazanego w oświadczeniu) lub też przypadku występowania innego rodzaju nadużyć, Miejski Urząd Pracy w Lublinie zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Urzędu Skarbowego, ZUS).

  Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 90 ust.4.
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. 2012 poz.769).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 588).
 • Wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowych Urzędów Pracy w związku z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na warunkach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588).

Rejestracja oświadczeń parter pokój 10

 • od poniedziałku do czwartku w godz. 7.45-14.30
 • w przypadku większej liczby oświadczeń termin odbioru ustalany będzie indywidualnie
 • tel. 81 466 52 43, 81 466 52 45

Zaleca się by formularze były drukowane dwustronnie- z oświadczeniem na jednej a pouczeniem na drugiej stronie.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że obecnie istnieje możliwość elektronicznej rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na stronie www.praca.gov.pl. Po wypełnieniu formularza elektronicznego należy zgłosić się do MUP w Lublinie w celu podpisania i odbioru oświadczenia.

Z dniem 15.06.2016 wprowadzony został nowy wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom wraz z pouczeniem.

Prosimy o pobieranie nowego formularza i rejestrowanie oświadczeń na nowym druku.

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Renata Czeronko pośrednik pracy / doradca klienta  81 466 52 45  praca@mup.lublin.pl
Bożena Gruszecka pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
Edyta Marczak pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
Grzegorz Puła pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 43 praca@mup.lublin.pl
Utworzono: 2012-08-02 09:32 | Redagował: Grzegorz Puła 2017-12-28
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4531
 • sIA-QeAR6wd91opwJWWl1UTxhqJVVRcOXKlmguQhKby3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • DD3TigkvkB7Hs2QKDA_GU3yJXiB6waU6hdjDeTc-cUO3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • vOrYm5g0vGScUSuLYERqCZ7BvFPYOjxqpiXJx5DUqw63gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • sBuxDjfnzAn5q1L2B3Uha5t701cpUmkHla7DtiRgGCa3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • EpeXYLDEfQfxUEPDwMDG9-t1vtn5WnUbKHQO2c9HL563gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • r0PSpdpa0JXC95W9bZfagr-vJtNP38fx1DTyA2BYaJG3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • QIksI13O2jhOX0ScnhBbbHwacdhwakZ4ZCWTAiKlN4O3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • Zt5wWaWt7QocMC-qU2apRXkEvlN9gjlMt1MavQXx0SK3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • cRmABgekinNBmOyfnVpKf4BFicUsSPgmkgen1vCFQ8e3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • z2HAec51b-J7PuXQjRY0hFjHG9BWO4oe2DHrH1Q4sM7XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • JFjNlNb0bSSp-OHI4KbR-5MdWjB3bDREoNIQMEgyGQ_XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • 9cpRkQjBtqILggUK23KsOoBcM9tLgEaCwQRl8rm98gHXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • KNpKZMgiaOVuHaISt8cC6IbiwPXIFsMQwY2jCp0SccDXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • I_hDw7V430Vqt57fgLxuvlersk8AHZHWe5CAEfNL_PvXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • 5tdDScoe1iDhRxlKvumNk1Vx4KBdw8Y903mIY749rGPXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • uHUuuvYRuA8S9uK056Vd7L6lNkFcecApUfhnUGLCQq3XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • ZKkWL6cdBcpQ4cGh4krSuJMAV_GG5QGjdEyTAYqaOiHXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • BZcd8AgA0Y57qwKyzog-I_FW6dmOJ18pR2kexA94gpnXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • Gvav6_Y72ZuWE5JeuL95tUAtc33Zqg0yUvaDzVDHil3XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • dj6CGauDQnDvo4EpHQyXEaS11DdVpFgpXulYJuOYUdvXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

Projektowanie stron: IntraCOM.pl