Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

jzXTVBdF3TRd8_5Fm_cM_pxnW_-lRqwnKOgG6VTnK7-evpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

71zx4wethbkNHEbqPWmuCxEAH9J7xd5WylHmsR5YDSSevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

2JxqL0rWKjilBqA2lN47NnG51nRrRr4oqAcZzD-jibqevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

v6xV-f2plZ8djZZI6Zq-uR-n_LwI9wN4oDUj-y-yLYCevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

h_dyqEimDfUHZvyhE6LmE0OaEkYgKlR9fv9WazocliCevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

hPz7ujd7ksDMpOo2jElluvrSYxD0kmvS4xD7y4dty2qevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

1cpb1YtJmrUhyNmOiMqRv7dwKENaJTySDtZNqCOEMIGevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

y4xTOsUWL52aWSGOgfF86inEJa7C-DMtK2oMsHpKrR6evpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

BlqVayh_8H11nvLmj0G7UAkjBpThkyHMQeto5IoV882evpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

uPpFtwgCmGpg62s3tyR-N6CuMuQIVJMFvhK-h1t0vJL6OU0B8klYzLzrjoFdS9dKQW5cnLDn6APwaPhQhCpiVw

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
  Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość

 4. Informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
  Dokument ten nie jest wymagany jeśli:
  • zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
  • cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
  • cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
  • cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami
  • praca polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada.

  Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga:

Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka, dyplom ukończenia polskiej uczelni, świadectwo ukończenia polskiej szkoły ponadgimnazjalnej).
 2. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania)
 3. umowa o pracę, umowa zlecenie wraz z rachunkami z trzech ostatnich miesięcy (w przypadku gdy strona już wykonuje pracę), umowa o dzieło;
 4. świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej prace u innego pracodawcy)
 5. zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatni rok podatkowy lub stosowne zaświadczenie z ZUS, lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł netto miesięcznie).
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa)
 7. Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada – dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający pracę, spełnia odpowiednie warunki – patrz karta informacyjna dotycząca – zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga:

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Renata Czeronko  pośrednik pracy / doradca klienta  81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
Bożena Gruszecka pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
Edyta Marczak pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
Grzegorz Puła pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
Utworzono: 2012-08-02 09:26 | Redagował: Grzegorz Puła 2016-05-16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1674
 • TQrMqvC2OlavmAjY6e0_SUVSlESQMirH5o1A3LO5y8zjb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • 2jOzBypml8lbK1JBn1wjXujpHMYCBjGMUELUDjyChr7jb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • eM6yGdngY9n_qnDm7BQF4JmcPJsiVxSyuI6k_mn2Fu3jb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • SewNNzC02K7sRd9NuDgntztZFcJEGGsbQm-iXY931Hjjb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • ba4bho6T-qSgoQao3j6hAoZIpzWkqfi5aOSz8DJPkT_jb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • csbWgcHNOuKXX2ZRoQNGhUJaZ2o3Zt_XTkXbvegjf2bjb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • nMOwmZnZvSkF-EeQCUUxe9m8zWgP12Ql7zU5EVRGO8jjb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • 41n-HafrmTqKlZ2meZrzL7xa9HsYxwqXYU7DrihPWtfjb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • a6vjR6i0ftR5xkhBajuKEmNjwIAeo3QKlFN2_xEdI77jb80pDpazRKZwtX4AWsUxTACISe-era3Hk4foeSL-rw

 • fPUzi_liYdjRU4fKr4Z8eGsWRoaODRACpaw8c3MWA6OevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • DRQO5GK7w6WG4MaUWvYLRNg_S0sEXgu9rNzRxiJpahSevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • EXIv4rhUKrX0K3C0GKQDmZ9Yv-pz0diY8QkmljVAzYuevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • 3e5CGi7T0_ZdvigWOVHjSNvvO8aUvRRljiOJWpFULHuevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • _llky4lRwca0r_e8TzFoqOA4eh4STymiCVPr5krlMKeevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • jSCZSg2JQw7PR7FKVuPOL3iNK-MatVu5NpVcCh3R68ievpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • iSt8MrUa9G6kj-g55fyfatrZXn4mDoA172vDaytp9A6evpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • EFWhJSAqC3WFpLppoVphj85McUVpL5atQPHFh1XYX1mevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • djZrqHCLB4QpOFg2BjBiMBa5Vw9N6LjEizGk_N-leo-evpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • jsOtJzJj_2yt6pVH_SdhCJEQfdWbTkgyx8xXSQgzdcmevpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

 • zeV5M_TL6IzRog06Pgb0R2Re_JE2Ag8kQNI4nDXhzbievpXm7b8ANTuFj4mAIVqjBpP8zvYqAgjbwAOpZyn-sg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl