Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

75og-AGUKaRYRA6VszhUpYAVvreJA1I1T-SygnqzIvb2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

0Cri9lAa7ulBlPcWkfGgke1ygKdQ33Wb6rzHnI-mwHb2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

eul49QrrR07cpk9yc6PjG59kZVcilD8uhy2nhBvdZYb2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

AWmGzamyho9pdYJKD6JDuBuWCBWifIaR9HGN9L7Bw0n2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

2-9G0JQFaorEpFuEItGzZJQnfCvX13ZZ2De28Tc2C232xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

jXz0Qgf70GMWCLWEDca9oOXXQdnRhnh8RURjgqAzCxD2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

k5m-A5jw83xF3ddCZVJT5YLoEVTqnGX8ZMeRkXdfhbf2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

vZjbwqtPv-Z8hyKwh98mFCDcxNtU9C1xS1WLD_uDgwD2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

x9_YH71Fq1apeKywqvlqMELBOxGl3wuyBlMvdya1-gz2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

KH0UyxB2__LINToVH0KlQ7gT6sntKojc_PDi3TZHXJk9dsPHEc7GHVRcx1ngZdy2TPO4OHrKXmVM-yLjzJdUKkGdmtXZ5sWbBdh629pou1VG-p9lCUXkjgh6NMmP3iGS

Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

PODSTAWOWE INFORMACJE

Wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pobyt czasowy i pracę odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę na podstawie wniosku.

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy. Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Ponadto łącznie muszą być spełnione następujące warunki:

 1. cudzoziemiec posiada:
  • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 2. cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
 4. wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

DODATKOWE INFORMACJE

Złożenie wniosku:

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia nie został złożony przez cudzoziemca osobiście, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć jest do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. Jeżeli postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostanie zawieszone na wniosek cudzoziemca, jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium RP, nie dłuży jednak niż 3 lata.

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powiadamia pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy cudzoziemiec:

 • jest pracownikiem delegowanym do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – przez cały okres delegowania lub
 • wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami, lub
 • prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze
.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e- mail
Renata Czeronko  pośrednik pracy / doradca klienta  81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
Bożena Gruszecka  pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
Edyta Marczak  pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
Grzegorz Puła  pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 43 praca@mup.lublin.pl

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zezwolenie na pracę cudzoziemca [ 1 ]
plik w formacie DOCX ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY - z wnioskiem o zatrudnienie cudzoziemca 2017 02-01-18 08:58 35.35KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 35.35KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 09:25 | Redagował: Grzegorz Puła 2016-05-16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2618
 • HLN1Y54sc3CMfD8RutDF3vJUMEbyowF9CRaoXqPCDha4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • vnTcXfSUEAsdUWO6PSQZA2B1_BlbfIB041eUjRcZcnK4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • 5pHu7NMprQVgGAm0EQ8T5FL3HpMQf76enkeX3sSNgfW4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • Hk1FqD09DZ0V-LHbGFvg_f_zpzb10cwob__cZTf60Yq4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • -1Y3bX_jeDeUx2jVFCUo8GsYZ5ZWzL2ETeOp_BcP1OC4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • gMTviv_fW21i6xfLi6G2RDr6VokSUlVXIBQq4IhA-sG4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • JgM0QPg8Xfua9twh6h5brmZUniN65lc1OvTjVVNfDRq4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • 2_RGql3bigWeXdjJvzR--DyCZ5wtUV8ccn-a1awwl3S4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • Ih3l6tFZ58VVz8BhvsBZQoH0DL3OOedDC9TkYjYPeUe4Fjd9d780xo8zFS4MrM_yGsasrte8ozlmTmppVikaeg

 • LqQiEuUYDb6zOCxbSKaVUxPTnbPTnoEpDlag-hJn_lP2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • XEBTOoT3pnUFrMZhHbwsy_WjOQEeFiSg0K1t6NCBpjH2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • 3Kt4ag5QYUzDAKOBnpD1i5hAe8wa6GagmVGS0_-f9sD2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • madBFEXe8End5PodQQ3LHzMXd_oCkm-OcMmTZPUf38j2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • 4ehwVQW8WeONmCenUh5MzyL7f97UaSPKyhqhuCBwQCf2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • mA9AgwKsBUaIk51U77y1Zq5nOnXf5W_9ETydgSbZsYT2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • vV_nmv9VhTs1vv-VTAji-xCTIqwhD_kCt7ZISxmntkr2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • 0F9JhlvHIQB9zn4-r6hq1qbHrqQKog8m_IV3YGOPRrL2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • wQ2FlGoMr5JBkeL9HxDlpQdc245Z-5j8XDxoUrrHJx72xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • vElKtWGsmwma9PM72I8SQ9jPxJsduYUgq0et6kgzwff2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

 • AMt4RZ6HFrxIjQN8xcb5_xOKdCXGP1xikiNjYDseKYX2xeICxtAnHv5fyUPC6xTGUvOolXovlZh-oLNhfCgTqqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

Projektowanie stron: IntraCOM.pl