Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

CmrlGgXW4K_LovbTndsJP59143pI9uqVtstTwvEToMv3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

Yq9bkVDdJ_pczYzZojGBS1j1q2szDdE-5NvM7GPkMmX3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

r4dXwAbZJQ6RlWrXxU1qpj-AkhP7rRri3bIuDaqFf3H3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

eAyBLbOleyOhba8bq7k-jwTNSipsyjdhJHBQer3SgtT3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

xKVxnmlqkdTyAIdCJaCZ_xIXVcM5vA2rt0iZBmQbH7X3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

jy40r6i2D7nAHLuMoDi5XXo6QS2DJJyvlnHD-wAzcGL3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

TsCwgBnmN7e0goDlF0YgfVQF9p59AlmdwU5L3XGRjM73ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

nQYQt7-NgShSKLr7oL-rfgW06wCYRHQgxooX8qik69b3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

ZaiSDcYwF9e3P-gSuLQDTfeRmaTR_SMdy8EuM1680Mz3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

sUenzagKV-ApodVIpCAznIiNJdGvFaTEvTt4Kyg28KkaDFN88ZYX1YNFkBOOHjaU8BBj45W_c747AIFYGevJ9g

Świadczenia aktywizacyjne

 Przyznawanie świadczeń aktywizacyjnych

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego będącego rodzicem powracającym na rynek pracy po przerwie związanej w wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki na osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
 • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 6 – ciu lub 9 miesięcy.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca, jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty świadczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń od dnia wypłaty pierwszego świadczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

 • art. 60 b ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minii (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013)

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Tomasz Szuwarski Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Aneta Rybak Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Beata Mazur Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Urszula Matysiak Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Beata Furdel Kierownik Referatu 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Świadczenie Aktywizacyjne [ 3 ]
plik w formacie DOC Wniosek o świadczenie aktywizacyjne 13-01-15 09:08 71.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 71.5KB) pobierz
plik w formacie XLSX Załącznik Nr 2 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 13:40 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:32 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
Utworzono: 2015-05-27 10:00 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2016-03-14
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1828
 • fztIGzoJ5-s1QJQVCVDh8OGREn7xnJcBzSP26TZdaNngKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • dm7OyEx-T5BuRXjFqS3cLPAL0TTN5jtaIHa2iXrKCvXgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • eR8KtmY_j3F1ioXq-9l92K-lBTVqOnMOg7muXDS3JDDgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • 5K4vFuWUKyDjSGx1QmxeEjv0l8BJFtOzMBDZ22fMYgvgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • HJLUgIR2jSB8QeUObPoqB6z4Q3vFPFx6JH-kqDrBTUXgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • u8J1VVsnk8AY1DNkDrKq6VyLIoNpcoD2sbsOG3KDFu_gKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • EZmfRqU0FJpUCiVedaMzPsGii6LU4yLvAs-SbtpHlMDgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • CshmTWQ12A5fhd2h9cDxrPVeUVjVi9Ml3ZLRW6KhW8zgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • VdW753MwhPM3XdWSruAkGODQ2UObJyJH1bddMkhwjQvgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • tVvJH1fB57FTOcisRnFnJswySJuF8c4HSaqucE_xBmn3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • tCiKXIFWISbapthal-hYWgE4vFApWmjuEjeP3QkZ_rj3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • KHZLCI5CUXks6jjrusj2MVGIXcR_QBIovn3-2IUbCsz3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • R_7sFha0fAsoEEst65_AhiWQyZx9KJShcRKx02QDbOn3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • tV5sODWMgIj12AM_TKald5Xa0E8ft8pEmP3ZVe2ZxQ_3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • W7q4AzUjxxphTNYrxEqYiOFV7HaDSDYus0K9WxV7mML3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • wC1A5-eqPB820EQrhKPsHHNDmlvs58Rp_sAz65g1P3b3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • 3RuMA0nfOIc6m6HL_YEeUN6HC28pH2qaHs1c0goImAL3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • havvfSvfENWoS2S8OS7mDyOJbXVyRXTLnSZ_L5tZs5j3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • EHMs6XUzTnvJ1q1lb95r2DW55qI0ZmvGMoOpq1rIdiz3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • I0htNUOkH2Mer2WtY8sNGmUgAHvixGwOA7I_gkSWqOr3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl