Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

XvCCp1jhliO5-9defnXKcqwOrzFRdNQ2asvlytkiF2Xxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

qX6xZ9tdJVwTieXXwF7Win2uFPdRDVIFWogNGiDWsqjxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

R_lakz-GaY0lBkBuT4DiiCFyxdbzU652p09l9oeeaOnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Kol3zbhDsAqNvfEvWjNGXfmXtFWo-KenH4JvDDv69Nbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

MDd8rz2np1b5MATz_tN4Icloud6VTDKUNL_i9pUZSzbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

a9XFbwgiWpNqlL2O-MEiqeHEpv3mEaxmBpG2oO4HtKnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

0lIU7CIUuxx3x-p6i1_Rrwi0Qoh8bJ9AeXu6kI77nnbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

SMOkSlTpo17hJLJPUw9_IX8W4rl_qXbhRrhylE7k0QTxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

iCBqvU5TyaLTVmw704Zue23CGIRxVlAXn_u_x-kgajLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

uyf1A_jdiRtql7Xx_QGMvokvwv1ONSdl0c010jyBpYrBbaLx6WYSgNiaAOixPQtzRSHBWBojYMcB5teh9uWbIPhj88ZQSXzLee_N3zQFRPS7vYjetu8qL0PAjj9FYknZ

Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Na podstawie:

- ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. 2017 r. poz.1065 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U.2017r.  poz. 1380).

 

I. 1. Starosta (w przypadku Lublina – Prezydent) ze środków Funduszu Pracy może zrefundować:

- podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w tym żłobkom lub klubom dziecięcym lub  podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne

- producentowi rolnemu

- niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole

koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej w wysokości określonej w umowie nie wyższej jednak niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy opiekuna  

oraz

I. 2. Starosta (w przypadku Lublina – Prezydent) ze środków Funduszu Pracy może zrefundować:

- żłobkom lub klubom dziecięcym lub  podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne

koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego poszukującego pracy absolwenta w wysokości określonej w umowie nie wyższej jednak niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy skierowanego poszukującego pracy absolwenta. 

 

II. 1. Podmiot w tym żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, przedszkole, szkoła, producent rolny, zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub w przypadku żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne również dla skierowanego poszukującego pracy absolwenta -  może złożyć do starosty właściwego ze względu na swoją siedzibę albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego  poszukującego pracy opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta wniosek w sprawie udzielenia refundacji.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z wzorem druku obowiązującym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, wraz z wymienionymi w nim załącznikami.    

 

II. 2. Wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy podmiot w tym żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, przedszkole, szkoła,  spełnia łącznie następujące warunki:

1)      nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;

2)      prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

3)      nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

4)      nie zalega w dniu złożenia wniosku  z opłacaniem innych danin publicznych;

5)      nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

6)      nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016, poz. 1137 i  2138 oraz z 2017r.  poz. 244,768, 952, 966 i 773) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016r. poz. 1541 oraz 2017 poz. 724);

7)      złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

 

III. W przypadku producentów rolnych, wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony, gdy producent rolny spełnia łącznie warunki:

  1) o których mowa powyżej w pkt. II.2. ppkt. 3 – 7;

  2) posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednie poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  3) zatrudnia w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

IV. W przypadku żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne dołączają oświadczenia, o których mowa w pkt II.2. ppkt 1, 3-7       

                                      

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

 

Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z Wnioskodawcą.  

Umowa zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły, producenta rolnego żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne do:

1)  zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego poszukującego pracy opiekuna co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, a w przypadku zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy o którym mowa w  1 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta – co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy;

2)  utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;

3) złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia       umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji zawartej we wniosku;

4) zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty na zasadach, o których mowa w art. 46 ust 2 i 2b-2c ustawy o promocji zatrudnienia;

5) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług od dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.

  

 

Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 

Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.    

Informacja, druki wniosków i ulotki informacyjne:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, pokój Nr 1 (parter), tel. 81 466 52 52

lub na stronie internetowej: www.mup.lublin.pl, zakładka: Dla pracodawców i przedsiębiorców – Formy wsparcia dla pracodawców – Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, w godz. 7.45 – 15.00

Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie w formie umożliwiającej jej prawidłowe wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, tj. niezbindowanej, czy poddanej termobindowaniu - zgrzewanej w oprawy klejone lub trwale zszytej w inny sposób. Umożliwi to sprawne wprowadzenie dokumentacji do systemu, a tym samym szybsze przekazanie jej do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Agata Kamińska-Sopel Specjalista ds. programów 81 466 52 18  mup@mup.lublin.pl
Joanna Janik-Demircioglu Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
Anna Smolińska Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
Bożena Piętas Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
Beata Furdel Kierownik Referatu 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy [ 8 ]
plik w formacie DOC Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 07-08-17 15:13 91.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 91.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 4 - Oświadczenie producenta rolnego 08-04-16 14:59 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis 08-04-16 15:01 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy - dla osób fizycznych 08-04-16 15:02 32KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy - dla osoby prawnej 08-04-16 15:02 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 18-07-17 14:52 127.84KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 127.84KB) pobierz
plik w formacie PDF Zarządzenie nr 37 / 2017 ws. wprowadzenie w życie "Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" 21-09-17 08:07 3.65MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 3.65MB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Maria Busz 2017-07-18
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6080
 • -xFxVNvfqonkX8kmWi4jXXf_y2OGJiU-z51xblB_thFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 2TndEHhFUd4-3Owb6k3bwyOvUa8ghHcW3zd9pcDONjVkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • NBhygJm3eUeRaFwkwPLuXSE7kxbrFfkmFdRTYfj3liFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • khC6dkj4bIcggCelhEpZkXL3r_Dql3GGvUh0uL8PyDRkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • oVf7gjT-8QjnxUqzL8k32gGAzusLIIqSPh5b25Wj0khkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • V6irDm1RVFiR-446vWOGJF7sLjDYFuHOmuQOoZ2OhFNkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 48PA8RKjcv6ucc2VVKEMFzAQolvjzcCvCxJBn_wcNSdkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • mt_8GqPabWyKo9POcYGb0RsVUKUPNi4B8GJiRRkiWftkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • cllu7SGajIXm7-1BfhU0Ah-xYegYyaIWuHna3KO6nitkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • GkUnMa-ogxTHZGdqJeueQbFRJ2ntnWYKalwM8OVmBeLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • nb1mWD69R1LsmW8bVFw_omVCmUiM8sfZESsbrlexthzxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • SMogPBGTCe9_UmRw_GkLfuBZfNmaSJqP_RNmirZ6PFXxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • ySD3jnks7lRmhdvSirgXSrj6KB9POpLxvPQfLCIVfIrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • XGctfmetxNAOgqQ0zQId1_MQ6utpgS5MT9PJdu1Narnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • HzFdKzJIF1L1KJci1gyudwdIWNdXQ9pu6aLBPRZ0LWLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • MNtdSbY9cfy-qp_l6GFoHuoWf_vIaLaPmvnJ65kXW2Lxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • GmPQjZMgoz8RlLiPKf6WjgiNCenndbA2vcvVi9JkGSrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • UCmca6df_itT025m5oho-huDiVyxWXwRd3vtXB8P8ZHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • xI3hmQoDowoOK-OJvaN50isqR4T4I2HzdVHxYI-d4R_xh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • dNAYlU9gQ_QmHsJnSy1fgxm_4WqDTBItYGFV6xL9EOHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl