Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

-WzCywyY2u-0svAAPDv6zGClnmiRsDpeLk6HvmfCLo3GnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

QI9arDurgEsftWisbhnT7XErItp-W0Q8sHYkJRPZIFLGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

DDIogTl7i1Fa-D0v3x5X_J53cu3YLyHaA5Kx-tqpTvDGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

Rh2YHEshN7BizmS-xhqSsECdGF39Su2gvpNPkZJ4-ejGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

-tWrzCIH3Q28IupFiXL8fNrJr0wF2-LrJtVxt7_cArTGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

vPDOBI1dO5mXxoDSpvL1ueuVAn46apnjn2Djht9WzdnGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

iAHHAFDT0RQYVM96QNAkln1aivD9NlPIa9ENVlxW0-bGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

11v6QN8e1-n3bj2MeIukhzURACyZBZfl6NNZKGRIL_LGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

eDy6X3q9OHAPvdSKUx4PhISmgK7JRo-foIPXGtTq3yTGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

9EbX4X-dMkH5cR-FtascSFUcnPrk18db-qEt0WkASIoO-aLwP8OKJMbYb9yMR9WIbp56BDLAlPufPPVlcWG4ndrBhTaU73sdwNO86Cg23jdVKVn9EfuqjCG6UI1sNCPN

Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, należy złożyć nie później niż ostatniego dnia ważności posiadanego już zezwolenia.

Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, starosta może wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub w celu wykonywania pracy sezonowej na rzecz innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji, starosta odmawia wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpatruje wnioski o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/ mających siedzibę i adres na terenie Miasta Lublin;
 • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ zamieszkałych na terenie Miasta Lublin;
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Lublin.

Opłaty

30 zł – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową (rozporządzenie ws. wysokości opłat).

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie
ul. Niecała 14
20-080 Lublin
48 1240 1503 1111 0010 0148 2347

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia, nazwiska oraz datę urodzenia cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy).

Dokumenty jakie należy złożyć w celu uzyskania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową:

 1. wniosek - można wypełnić za pośrednictwem portalu: (link do strony praca.gov.pl do wygenerowania wniosku), wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; w przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14.
 2. ważny dowód osobisty lub ważny dokumenty podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, innego ważny dokument potwierdzający tożsamość — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 4. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dowód wpłaty;
 6. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 7. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 8. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 9. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 11. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową.
 12. umowę pomiędzy podmiotem powierzającym pracę a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem (tylko, jeśli o przedłużenie zezwolenia wnioskuje podmiot, który zatrudniał cudzoziemca na podstawie zezwolenia bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przedłużenie);
 13. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca (tylko, jeśli o przedłużenie zezwolenia wnioskuje podmiot, który zatrudniał cudzoziemca na podstawie zezwolenia bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przedłużenie);
 14. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę - druk do pobrania poniżej).

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

Kto wnioskuje o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy (wzór pełnomocnictwa - druk do pobrania poniżej).

Podczas składania/odbioru wniosku/zaświadczenia/decyzji ws. zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS/ CEIDG lub innego rejestru. W przypadku podmiotów z CEIDG, także dokument potwierdzający posiadanie przez właściciela działalności miejsca zamieszkania na terenie Miasta Lublin
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL, dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Miasta Lublin.

Gdzie złożyć wniosek

 • w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14, w kancelarii Urzędu pokój nr 101, weryfikacja wniosków wraz z załącznikami pod kontem formalnym będzie odbywać się w Referacie Prawnym, w pokoju nr 310 (III piętro);
 • elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublin przy ul. Niecałej 14.

Termin rozpatrzenia wniosku

 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Procedura

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, nie jest dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla tego cudzoziemca, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę sezonową uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową staje się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.

Jeżeli wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku, pracę tego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną do dnia wydania decyzji starosty, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku, który nie zawiera braków formalnych.

Od decyzji ws. zezwolenia na pracę, można się odwołać do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.

Odbiór zezwolenia/decyzji odmownej ws. przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową

 • osobiście w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14;
 • w postaci dokumentu elektronicznego.

O możliwości odbioru dokumentu pracodawca jest informowany drogą mailową na adres e-mail wskazany we wniosku lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje

Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy, w ciągu roku kalendarzowego, przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, do ewidencji wniosków, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 1. powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową, co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina
 2. cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;
 3. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej
 4. cudzoziemcowi (obywatelowi Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii lub Ukrainy) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę sezonową lub jego przedłużenie, może zawnioskować do właściwego wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków;
 2. posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
 3. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenie zdrowotne oraz ma zapewnione miejsce zakwaterowania w Polsce.

Osoby odpowiedzialne za realizację

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Edyta Marczak inspektor powiatowy 81 466 52 91 mup@mup.lublin.pl
Alina Głusiec inspektor powiatowy 81 466 52 91 mup@mup.lublin.pl
Karolina Smolnicka referent 81 466 52 91 mup@mup.lublin.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową [ 6 ]
plik w formacie DOCX Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 29-12-17 11:09 62.67KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 62.67KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego 29-12-17 11:09 66.74KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 66.74KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej 29-12-17 11:09 45.39KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 45.39KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 29-12-17 11:10 56.96KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 56.96KB) pobierz
plik w formacie DOCX ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY - z wnioskiem o zatrudnienie cudzoziemca 2017 02-01-18 08:58 35.35KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 35.35KB) pobierz
plik w formacie DOC Pełnomocnictwo 29-12-17 11:10 25.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25.5KB) pobierz
Utworzono: 2017-12-29 09:39 | Redagował: Edyta Marczak 2018-01-10
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 293
 • 2QqpWR7DNGAI1lSlfO6HMoqekAh7RJhTP05SPYvBGbeW6h6bbZI40JWQw31ekNx7PLsLFtJKng_UghyqoUJ0fW9NsRTJ5h60hFQfYqGkxq5jEV_qN4qZoFb7o1GsdYQ-

 • x_N2i0DpCTb_NVyrYYjh9XHtGvswlSBzc2AwaxQ0SECW6h6bbZI40JWQw31ekNx7PLsLFtJKng_UghyqoUJ0fW9NsRTJ5h60hFQfYqGkxq5jEV_qN4qZoFb7o1GsdYQ-

 • L7eAANCmqiKGkoAoosHGkJ0GYDlDvC04loVLg5aDVISW6h6bbZI40JWQw31ekNx7PLsLFtJKng_UghyqoUJ0fW9NsRTJ5h60hFQfYqGkxq5jEV_qN4qZoFb7o1GsdYQ-

 • spOL-x-23b5TJMkpQarMSeRWTFgxk9MXbmQrACndI9SW6h6bbZI40JWQw31ekNx7PLsLFtJKng_UghyqoUJ0fW9NsRTJ5h60hFQfYqGkxq5jEV_qN4qZoFb7o1GsdYQ-

 • CjLNZC865f43jBAnVxMR7_-Dk7IwfO1PsKpCjxhVepiW6h6bbZI40JWQw31ekNx7PLsLFtJKng_UghyqoUJ0fW9NsRTJ5h60hFQfYqGkxq5jEV_qN4qZoFb7o1GsdYQ-

 • JGJqwCBgssA1rTH7Q4_dIEWl0URPfbX31EfOdRoXFwGW6h6bbZI40JWQw31ekNx7PLsLFtJKng_UghyqoUJ0fW9NsRTJ5h60hFQfYqGkxq5jEV_qN4qZoFb7o1GsdYQ-

 • peyQaZ4tv7rEd3hnhlOg6azi0vaeUM3byiK5Ms_FmH6W6h6bbZI40JWQw31ekNx7PLsLFtJKng_UghyqoUJ0fW9NsRTJ5h60hFQfYqGkxq5jEV_qN4qZoFb7o1GsdYQ-

 • JbNX6OcE2u1sNS1VbQfZZtTXXOoP0OmsLTWuwhlZlXuW6h6bbZI40JWQw31ekNx7PLsLFtJKng_UghyqoUJ0fW9NsRTJ5h60hFQfYqGkxq5jEV_qN4qZoFb7o1GsdYQ-

 • L7PZo-u1a5amZyu8TUMO63tBjawIqsBXt-3e-TTJgqCW6h6bbZI40JWQw31ekNx7PLsLFtJKng_UghyqoUJ0fW9NsRTJ5h60hFQfYqGkxq5jEV_qN4qZoFb7o1GsdYQ-

 • 1h_hEO-rue_-zl3JN163CL3-3d3NWQtt0PGB_4Kf21nGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

 • jF6yoGT__TmI87Xnk7w90I_6WYvmBr2Cfsi6VzUb7hbGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

 • oE8SVmtxgcRuNGIE6Xq4CAaw7pdHbVdg5n0ubt037bfGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

 • F7njgPYgQW9NXb0oQHv-0XmxwUr3JCqzyySUkxk3V5HGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

 • adILCPaJTYPZiLcH_FN3s59CljSLwprzTGpnZXP8ABXGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

 • 99KfgqFiSw2A4wIiYDsNElxdWqb7GI4LJuQge9vuCvfGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

 • Qr-Y0M5geoUWVESsez2LeBEuHBSaER0AQGEt2_DL25DGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

 • Poie_a9lBn-PkmmJIIFJQQSIJFKegLv_NxVaDEyp4s7GnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

 • Dou_NhBVNJGM8ipG2SehPptFG9yzyIjmRqyJRqHpcPHGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

 • ajvHX_-il2wuAy50PpJLf2uqrVP4xFZ6Xc3xatJxeHPGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

 • JTvfkDBONeMp_3dl0m4cLHqfZ0j5UBb3hk4mxF1t9qrGnK5JirqoxsSGPSchcu61d8jwG3ZbnPCz7YMjO_5XHBcdIPP0MZIOLuVOudTDG9_LpYCsMCbBLtg5VkU3yZ62

Projektowanie stron: IntraCOM.pl