Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

-WzCywyY2u-0svAAPDv6zGClnmiRsDpeLk6HvmfCLo1lYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

QI9arDurgEsftWisbhnT7XErItp-W0Q8sHYkJRPZIFJlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

DDIogTl7i1Fa-D0v3x5X_J53cu3YLyHaA5Kx-tqpTvBlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

Rh2YHEshN7BizmS-xhqSsECdGF39Su2gvpNPkZJ4-ehlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

-tWrzCIH3Q28IupFiXL8fNrJr0wF2-LrJtVxt7_cArRlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

vPDOBI1dO5mXxoDSpvL1ueuVAn46apnjn2Djht9WzdllYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

iAHHAFDT0RQYVM96QNAkln1aivD9NlPIa9ENVlxW0-ZlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

11v6QN8e1-n3bj2MeIukhzURACyZBZfl6NNZKGRIL_JlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

eDy6X3q9OHAPvdSKUx4PhISmgK7JRo-foIPXGtTq3yRlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

9EbX4X-dMkH5cR-FtascSFUcnPrk18db-qEt0WkASIpSKZBHvwim_Y68_jPUhiWus-TxqEgjZwf0zUuPt_unhA

Prace interwencyjne

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 13.06.2013 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z dnia 30.06.2014 r., poz. 864) pracodawca lub przedsiębiorca może ubiegać się organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych, dla których został ustanowiony profil pomocy II.

PRACE INTERWENCYJNE to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przez przedsiębiorcę nie zatrudniającego pracownika, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

ETAPY organizacji prac interwencyjnych

 1. Wnioskodawca ubiegający się o organizację prac interwencyjnych składa w Miejskim Urzędzie Pracy wniosek wraz z załącznikami, którego formularz jest dostępny w Informacji Urzędu, lub na stronie internetowej urzędu www. mup.lublin.pl. w zakładce PRACODAWCA – Formy wsparcia – Prace interwencyjne
 2. Urząd w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Prezydent Miasta Lublin, z upoważnienia którego działa Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy zawiera z Wnioskodawcą umowę cywilno-prawną, w ramach której skierowani bezrobotni zostaną zatrudnieni na refundowanych stanowiskach pracy.

WARIANTY REFUNDACJI

Wariant I - Artykuł 51 ustawy

Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną.

Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w pkt 1 zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia na okres 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji z tytułu prac interwencyjnych.

Wariant II – Artykuł 56 ustawy

Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego kosztów wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Starosta może dokonać zwrotu pracodawcy przez okres do 18 miesięcy kosztów wynagrodzenia, nagród, oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Wariant III – Artykuł 59 ustawy

 1. Starosta może skierować bezrobotnych powyżej 50 roku życia, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.
 2. Starosta może skierować bezrobotnych powyżej 50 roku życia do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych u pracodawcy przez okres do 4 lat i dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Refundacja jest przyznawana w wysokości:

 • do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia jeżeli zatrudniona osoba spełnia warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego,
 • do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia jeżeli zatrudniona osoba nie spełnia warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Informacja, druki wniosków i ulotki informacyjne:

 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, tel. 81 466 52 52 lub
 • na stronie internetowej www. mup.lublin.pl. w zakładce PRACODAWCA – Formy wsparcia - Prace interwencyjne
 • Składanie wniosków: Kancelaria urzędu

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agata Kamińska-Sopel Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
Joanna Janik-Demircioglu Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
Anna Smolińska Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
Bożena Piętas Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
Beata Furdel Kierownik Referatu 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 4 ]
plik w formacie DOC Wniosek o organizację prac interwencyjnych 30-01-18 13:59 67.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 67.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 08-04-16 15:06 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
plik w formacie DOC Informacja dotycząca organizacji prac interwencyjnych 08-02-16 13:36 51.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 51.5KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3339
 • r9crfpldo4H02GWH6cnKLvd_pnDmRy6-itrE1KqTEd-t48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • 914KF_O6PDGqSIpy5zuu5DPFCEdG2Dyn0unQC1of9yat48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • _lHJyiNrS00oSu_ux2yQAuZodIWXPifRj3zNV2y_w1Kt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • B2gqyvNxuZmMNGEjqlZffOO60BDDBplFUVaR7i6W4Bqt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • T6jRbXkt1IrsXAXdovWtWyQUU1jzlDoM4LujyCSbHUOt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • K9XhXiUDrxv8D7ECe8i2o834I_lGNPgTHJajvw8yugSt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • nucVjRBWdA6hnk9pNkMYrOzfYeNLg0HfCd4xfrWhclWt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • kJbNRt8htoqsgX0AeqsRPY2As3jdSRo-wXm5ks_XJUit48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • 7Kx8kLX3UgzRDfjhWrU4aiOA9NAJnp69HIAZG6Faenat48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • 1h_hEO-rue_-zl3JN163CL3-3d3NWQtt0PGB_4Kf21llYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • jF6yoGT__TmI87Xnk7w90I_6WYvmBr2Cfsi6VzUb7hZlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • oE8SVmtxgcRuNGIE6Xq4CAaw7pdHbVdg5n0ubt037bdlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • F7njgPYgQW9NXb0oQHv-0XmxwUr3JCqzyySUkxk3V5FlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • adILCPaJTYPZiLcH_FN3s59CljSLwprzTGpnZXP8ABVlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • 99KfgqFiSw2A4wIiYDsNElxdWqb7GI4LJuQge9vuCvdlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • Qr-Y0M5geoUWVESsez2LeBEuHBSaER0AQGEt2_DL25BlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • Poie_a9lBn-PkmmJIIFJQQSIJFKegLv_NxVaDEyp4s5lYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • Dou_NhBVNJGM8ipG2SehPptFG9yzyIjmRqyJRqHpcPFlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • ajvHX_-il2wuAy50PpJLf2uqrVP4xFZ6Xc3xatJxeHNlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • JTvfkDBONeMp_3dl0m4cLHqfZ0j5UBb3hk4mxF1t9qplYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl