Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nARxnlhnp20nYtTq_UuOmJMG7Ym_Ptf_GYaJh541WCIFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

AwqWMLdcDLTQavS8QdSnkx3gpzAlvSo9FDxoUrIExKMFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

X_VsGt2nRRyH1Q2yj1SlqrLWReCUhOTL8Gwm3ZSVPmQFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

gX1Jk0eyFsCrEUyIG61DifcxPlmzTuDzztjk7i4kLvYFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

ko2_Se7IQSCqTQxsgvmtV_pNpnppBASD6eAHAqxlGkwFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

j1IfC3wp4nbmrWrnEfOcpOak6538PBq4X3u82Q6zH1UFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

4aQrVU_l0oSOKQO2NmliKh_AThABiam-qDq6pLjtzMwFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

4uJlblapOvkQQ8GkleE4d4OAi3u_482t7XNmt6172HAFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

Fw0VrTjcE-IaQk7LgXuhWLtdDsWMa1PRS8WZPbZF7JUFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

fKOT8rT8Al5DN7IN83hk7mFJwS8q9TaG3P2dzxEzzpP3I_Kw_I2fD5WZ_R-xoUvv745pLJVCNp0OHfxCahIaVA

Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców » Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Zasady otrzymania grantu

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy jako grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Grant nie może być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 • małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.
 • Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.
 • Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, zgodnie z zawartą umową, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.
 • Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia lub wykorzystania grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 • Zwrot grantu następuje:
 • w kwocie proporcjonalnej od okresu, w którym okres utrzymania zatrudnienia nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku;
 • w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.
 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant w kwocie proporcjonalnej. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudnienie skierowanego bezrobotnego.
 • Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

 • art. 60 a ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minii (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013)

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Tomasz Szuwarski Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Aneta Rybak Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Beata Mazur Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Urszula Matysiak Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Beata Furdel Kierownik Referatu 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy [ 5 ]
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 13-01-15 09:32 87.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 87.5KB) pobierz
plik w formacie XLSX Załącznik Nr 3 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 12:51 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:24 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej - osoba prawna 18-12-14 14:23 26.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej - osoba fizyczna 18-12-14 14:23 32KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32KB) pobierz
Utworzono: 2015-05-27 10:03 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2016-03-14
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1948
 • CWE0LElWs_Zz-vzJoVcftnWAKmFZS_XkudyzQEIgUsQqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • BaoYNkLfTyM6btwPbUOxkf0SHEY7KlOcxKUfVRNgqkcqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • FsmAWGMD2cDAjY1XwyQYE5WPkYSlK9dQu5L9g5jW9lkqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • b-CwKs73t3z--P2DRSjW_q_9dLhAXB1-43LngncJ-q0qELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • QkFZ5jptbOBb-iUOXyg0xMq87VgIXy6fCZ2Mz2of8gIqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • Dg6OsdfGtpJEW7I3-dO8FWSXVhcmZWhlRf-6fLxmrDcqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • 4mX2UpMuLsePAKAjaFtIvD6exRHjo9XTBx0oi7VEpFQqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • rnowjsvqdcJkEMatT_4tJpFdESTFGq-2KfwPeV7tW-8qELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • xG7tQ1Y9irT0amM3EigrI4mm2EcBvJSNzryuhbQc9m4qELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • XRRkeJfOU0e9-z4KDotuVL2mDdXh5j_ciLHqObNIGPYFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • -Jty6JeMnFbPqvW5JswhbbRAN4XL4SX6ufWOYiumEM4FZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • 31x0H33ymynAPvQQe7f5zTpuBLBOSlRb70aheE7BsEoFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • 0rX3QBiSknYDrRLQEf_VD79T8ReTgwUqa_Qczawh-zkFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • 7Y-Aq5QvqpAjm-pZXxvAw7JRHQl0i1UGXMf48S6jOogFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • zyyGWz1DVXq83bTP4ReAvpMQkVPtU88QW4Sug0BK1-wFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • QZUJdQBW1L5yZubdH6GxBUrZE8RFouwIJi-esbDasrYFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • ahc72l7pEpGmUbvPE9tRfYMvGSZ2OVAA9iS8B-lteEwFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • z_ddKxb7wyLt5ppo5QuKlUlkZ38xAazi8purrEPxapMFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • dITv9yn_U5-zz2Ns41AQ47nVe27PePcd45-pV0-64KsFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • jJRgw4Pmg-6_EtI7LqApKVE2wS85EeyHouNJ2-7zRx0FZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl