Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

eJ1WIm7wQsYKzG5hwQg0wbOwfZOcpDT71IGTPymSaQPlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

HjTdUd-yZm-heOH386e1EHKbde937i9IE7v1GkLhra3lcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

FnoblZbnLlnnGmkCKen8GD-4-ZdkT_SZYG5o0bsFsNPlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

znLW-PChHmkMWY7CFGblrDeeQwmlCPqF83KUatbpCzTlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

aQ5oZVg3js8OpsIf4YAgmD8H0sDfLkWM5-B54TTZBljlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

NOFI7iqMtsKDWeRn8FeodUidrPqje-j9EDSi0UyayRflcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

TL-9JXt8HXdNNcccyJcRO-LTQtEo5wN0JSN5BG6PQp7lcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

FpVf-DHzc62jisHE0pChAIaqPlDQq6YB_jZiPvRECJflcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

0K9Is4eruN1RUpbua3wCjhk21xniifxRMn-b8j1g0TPlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

-0HezjHPpai6hqb1CBKq-bPhY_MZI2EkP-72c0acrF7bavBMb2YdZQDpUYAEnJyJq0MbGdAS3bYIUp9IQA53Pg

Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych » Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych

Finansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 Podstawa prawna:

 • Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ze środków PFRON może zostać przyznany pracodawcy jeżeli:

 1. Zobowiązał się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy,
 2. Złożył wniosek o przyznanie refundacji.

Pracodawca składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Refundacja obejmuje:

 1. Udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
 2. Kwotę niepodlegającego odliczeniu:
  a) podatku od towarów i usług,
  b) podatku akcyzowego, związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 1.

Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

 1. Potrzeby lokalnego rynku pracy,
 2. Liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
 3. Koszty wyposażenia stanowiska pracy,
 4. Wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,
 5. Wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Pracodawca zobowiązany jest do:

 1. Poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 2. Udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,
 3. Umożliwienia co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie obowiązywania umowy,
 4. Informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
 5. Rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,
 6. Zwrotu:
  - otrzymanej refundacji oraz
  - odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,
 7. Zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji.

Przyznanie zwrotu jest dokonywane na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy, w formie pisemnej, a każda zmiana dokonywana na wniosek każdej ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa wygasa w przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Refundację przekazuje starosta na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, odpowiednio, o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Pracodawca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres 10 lat od dnia

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Alicja Mirosław Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
Radosław Bujek Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
Małgorzata Kosacka Specjalista ds. programów 81 466 5212 mup@mup.lublin.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy [ 5 ]
plik w formacie PDF Wniosek Wn-W część II (składany przez Pracodawcę po zawarciu umowy) 19-02-15 10:36 616.81KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 616.81KB) pobierz
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie o ewentualnym łączeniu, przejęciu lub powstaniu wnioskodawcy w wyniku podziału oraz o pomocy de minimis 14-04-16 10:51 118.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 118.05KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek Wn-W część I 19-02-15 10:35 665.03KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 665.03KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 07-03-17 12:05 3.08MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 3.08MB) pobierz
Utworzono: 2015-05-27 09:50 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2402
 • MmkaxG2-0ea-cFj8euiSG-hW3mlEXIsUxnhodlTiXDg055CDWi2tT7YWLLjr9VZES6xTBsRvnmO8zPiI_H9Njw

 • JuB-emDUpSWYQ71yJQZk6NIs2NhzXAOmR93uCbhTGrU055CDWi2tT7YWLLjr9VZES6xTBsRvnmO8zPiI_H9Njw

 • W4LpxMpWtN5UGEK_psXHtdTYqD4cCthMpNYr3UD0AHc055CDWi2tT7YWLLjr9VZES6xTBsRvnmO8zPiI_H9Njw

 • 3d6y6MF-3hQbB-quiGMkr8ObExbbXVig67wUZ_cxy8Q055CDWi2tT7YWLLjr9VZES6xTBsRvnmO8zPiI_H9Njw

 • 1FSlEU1XjpFluno4pk8kjgVfXy0ZOE9ySfVDzzDiAtk055CDWi2tT7YWLLjr9VZES6xTBsRvnmO8zPiI_H9Njw

 • 402xI9K7pUfQimqP6XtsJonSVNuoTDEHa_ENKA0wu3Q055CDWi2tT7YWLLjr9VZES6xTBsRvnmO8zPiI_H9Njw

 • vUBxRmoOj2bVyElJ1FSAB3Njh8fqqxc6P3iZkJG0ueU055CDWi2tT7YWLLjr9VZES6xTBsRvnmO8zPiI_H9Njw

 • DBjDqGG7g4-edup5oBJZQaIEOvjBiflbdE7L0G01Xu8055CDWi2tT7YWLLjr9VZES6xTBsRvnmO8zPiI_H9Njw

 • tERj1uLzNZlRpkmX_oX7phHh5YAKNf8aM5a-W-wSDQk055CDWi2tT7YWLLjr9VZES6xTBsRvnmO8zPiI_H9Njw

 • 85UYVPJI3mR4f586Udo9BQ5__BjFVhxySYB457p8DkflcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

 • yDuvL2VcKb0mrrvv-O2XoCTUyNOkK2K382f_SD1H4ovlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

 • -VFyf_RCXrdKSxssbWFNclb99Gn6GXgarKQlf2nRwwzlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

 • _z592oBpN9qUxkZ6GmnHCKf_ns9hvLQXxJtWDnq-aHrlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

 • eVKCmWLx8bP5ZjP79UzgrpyenHc_36CO9dMsPwYozXvlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

 • ZigQOkg9eDpYNAe0cvjKcbOOEfth9vTvE-4SoHNAFDLlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

 • DPL8xosMXA5Z66RLImhsdnM3fGfWjAAO5ZPmFZOqRbnlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

 • Qw_5mezRNIjPnSgtNagGlKbQ5HGsya1LTuxOIKd-ojvlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

 • r4jYnjUG-9Ck6o34Ic0Re9P6XEvp3umEYDISeF-S5FblcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

 • bJsW0YPt6uqQdjAEf5CbwaaiZ1tBAKdSCJ-99zKKIpnlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

 • QcDBQtKj91tBQ7mVfLzxWxs47EqM1QZR13h8lCW4KCXlcsbDpllXrWIFUBECioDR2B59T0G8ykW_aWubJwtSjg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl