Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

HjzDYG8bkQiw8f0oDx_wcMHqgT39mV_sTSaBi9B1_UTppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

p-reJ0miieNcpSJSq3ByqU1b9UrgGXEZbhLDaUSnRUDppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

F8M3t2tb4wI1Em5RJDmdo2nkyQ0-FeY93P9Q4mkYMYnppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

rJuI3BjY_X0JlqLjaewTk4_jWef2i2twxZIgIEnSO87ppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

pv4v3hdabcp312X9P2rxnkhpNJGVsmQJb0t2bqIIGjnppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

rXYaf-0o4xl-yLYW93_spnNCq-BeCXkyP11C3z2_qgjppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

gxeUAPtVjoZurK1hahuNA_bn18lg0miFVhYW28u1UFPppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

ircvU77jY8ta55q2kOrawTHW9dNxwOFN1vepFZANoJnppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

-ohfawo8n3L_fx9_uOlbI4o0AJ1iKaHjFBn7N5FdIHTppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

a8symG7cKVgbCdbR50SPSPUMUM_i8asdr13b2n946Kv1iImPInu_2Q7sMEVuHLIE7h_TDuaoPer4n-QaBojWzQ

Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców » Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia

Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia

Zasady dofinansowania

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
 • 24 miesięcy – przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku bezrobotnych którzy ukończyli 50 lat, oraz 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.

W przypadku niewywiązywania się z warunku zatrudnienia przez wyżej wskazany okres, oraz nieotrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz co najmniej połowę okresu 6 –cio lub 12 miesięcznego, pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych środków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego w sytuacji określonej w pkt. 7 pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielne zgodnie z warunkami dopuszczalności pomoce de minimis.

Podstawa prawna:

 • art. 60 d ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minii (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013)

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Aneta Rybak Specjalista ds. programów 81 466 52 19 mup@mup.lublin.pl
Paweł Rogalski Specjalista ds. programów 81 466 52 19 mup@mup.lublin.pl
Beata Furdel Kierownik Referatu 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rok życia [ 3 ]
plik w formacie DOC Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego który ukończył 50 rok życia 10-01-17 10:49 63KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 63KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 10-01-17 10:53 31.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31.5KB) pobierz
Utworzono: 2015-05-27 10:01 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2018-01-23
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2561
 • PSQ1QpJ9UiVQQSbano0ZFHbCy69GJCS7jhATfVkjVPNmn8hoz_epEMtpvhdLfBj0PNMoTnyqR9r_PypMMu84rg

 • U6OB8Avd98euOQhb7mMKI_ub_-wT8FeecD9NFe3jUfVmn8hoz_epEMtpvhdLfBj0PNMoTnyqR9r_PypMMu84rg

 • 6cjKmDDIPmZdB_9efVzkdDLiYyxv84SYCM17jvUzkxtmn8hoz_epEMtpvhdLfBj0PNMoTnyqR9r_PypMMu84rg

 • 5fl7lWMVAbShfC0Lf646cuQXhYEZ0Kq5YTfTBCxFze5mn8hoz_epEMtpvhdLfBj0PNMoTnyqR9r_PypMMu84rg

 • SGRpi3OSdyjuowKW56VDSjzE3njLT8q8O7nlXPjhYFxmn8hoz_epEMtpvhdLfBj0PNMoTnyqR9r_PypMMu84rg

 • avJ8yxOdDejZ_sstK1h592SZM8MAmqtBgMGK_7O9eZpmn8hoz_epEMtpvhdLfBj0PNMoTnyqR9r_PypMMu84rg

 • TpqfmfcUK1iju6LOQkEb5GI8VV2gDKSv_PNP3ll5J_Bmn8hoz_epEMtpvhdLfBj0PNMoTnyqR9r_PypMMu84rg

 • 4ivybLB2bEbxWA3Rr_jrRpjzZSOyFpBMfSika6L_Ji5mn8hoz_epEMtpvhdLfBj0PNMoTnyqR9r_PypMMu84rg

 • 56nyjL4qMSVyZQewVCI72hAaP__zM29R8ie0-Q8SHOhmn8hoz_epEMtpvhdLfBj0PNMoTnyqR9r_PypMMu84rg

 • NMe4S1fl7FJEDjiBdHtrTLNrFs54JCxHuQbLd8kG1-Tppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

 • pv0q0JlRcQDN2JDaw9H9Gsqx5PEUgG3QBEjPjiRZk-7ppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

 • PZBdplYrD5bdk_HZilYactyRfG7aHEdPeyL3bQ-1sgHppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

 • mjn5YWtaBZ0TK4ndsljjAFvih1hkb8dEezjiTgo6oxHppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

 • Pt7JM9mGqf4I630V9o8bpIDyluFHXicbY7crfXzjM5zppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

 • 50klMcHYrUHamukxWHHkWX_Ws9zPgvrhuDMQci3ngWnppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

 • FOSudB4OWRbff33wFqOMbKu3s_Rnw005KdROlWoiXgrppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

 • dfwZXmfBEg0-w4jlt3Jhtw3z66GcJ7LbbQmlrZivyuLppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

 • KPeTFf1HAEX_RmRncdpNP9HilQJ4rIPVU4j_w4gouwbppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

 • 4VcgF7eRzIiE0Pwz2-U-amBBnRH6FQUwW3QS_bEB_rzppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

 • -tU_LWfeSncRlyqmaSvLaBO-p2PMLVvqif0lXfff3GPppnzor9iXuTdun_DcglO59J6XKOEnFbPRj-IMDheTjw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl