Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Uvx4FNU6M4qqZF5aoUkxlKVr-tiIMOMpJmrtyRM-pKCI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

9tUkcMenfyjAIqVoAPsFDWJWv5DhiKmCmPDuiJWQU2aI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

n5Z6pv8smuwPAoZw2TKfCdE7iQK7x0Of0Cxhfd_syRWI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

1jvz6EffmLgHkc-NDFsFkF-2dpa8XxKGRW6ntTFY2feI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

jtUuca40jncWrMdB0CIFwcEJp1QUSKw-AM_2EWs-UeyI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

ZngvS9yMaIIFRXcI421JGmlFUWYuUa1NNab4QOsNaCOI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

f1ANv1C8lF3W0PSiT84JhGhvIKOQzPsZs6YheEqwteiI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

HpMNBBOdykICpKg2EgAUUyOpRL7ylwzZ2EX2fWxnPR6I_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

VX8Fw9mWVwtp7Jn_7q7sgXKj5aG_dPAh-ibKj54MelWI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

zkqQw3e3N7Q2ZKYQzySSaM5fGTOxJmQzK7ZrDd3Yqg6ZYrFXMo_wzENv3pKZcWOfnp-3CAPMHfo_fNfOsNTpJw

Bon zatrudnieniowy

Starosta na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, może przyznać bon zatrudnieniowy.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu urząd pracy przyznał ten bon.

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

 • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
 • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieotrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie dalszych 6 miesięcy zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.
 • Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis w odniesieniu do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:

 • art. 66 m ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013)

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Tomasz Szuwarski Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Aneta Rybak Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Beata Mazur Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Urszula Matysiak Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
Beata Furdel Kierownik Referatu 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 4 ]
plik w formacie DOC Wniosek o zatrudnienie bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego 13-01-15 09:04 66.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 66.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania bonu zatrudnieniowego 18-01-16 13:16 1.31MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.31MB) pobierz
plik w formacie XLSX Załącznik Nr 2 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 13:10 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:29 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
Utworzono: 2015-05-27 09:58 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2016-03-14
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1310
 • LNQKcFlzlGAMnzxfhMHq-hjbm7hRRD6aqfpklJubQ5soBLJBcQC1BqjsKD0WuuuHZHHjKfK3y6zlbexyvdx7pw

 • pYg6v2yIlnbZmC7jqLwlDsXPgWc79VJj5cINe8qWUmAoBLJBcQC1BqjsKD0WuuuHZHHjKfK3y6zlbexyvdx7pw

 • rjw3ezVcyUG7VZOXJ8BTDWKvf-JTEyP_XTP-G9bPYJYoBLJBcQC1BqjsKD0WuuuHZHHjKfK3y6zlbexyvdx7pw

 • y4a5yQPfDuT5xz7JQ6OSUrr9WBwax_5t9gz_lncshUAoBLJBcQC1BqjsKD0WuuuHZHHjKfK3y6zlbexyvdx7pw

 • -YMObYBYd6c7WeqE8E9ywV5yZJi5EOYiNGFPDmg5DIwoBLJBcQC1BqjsKD0WuuuHZHHjKfK3y6zlbexyvdx7pw

 • vZqc4FyZMFPzUqXgHtMYtRvn_8yLUL6APEJUSv2f8qUoBLJBcQC1BqjsKD0WuuuHZHHjKfK3y6zlbexyvdx7pw

 • xG3AHeOeM8rmxQ4IqHFcUVdvek-n4Q9D-5ldLt1HS8soBLJBcQC1BqjsKD0WuuuHZHHjKfK3y6zlbexyvdx7pw

 • 4ZzJYx3gHFHlZGgGbgtBweYVzHC_7L2almepl5u-OnsoBLJBcQC1BqjsKD0WuuuHZHHjKfK3y6zlbexyvdx7pw

 • i5BRRa_3GdB1iiLPfAjrBKAYEQOMLmN314A52y7W_cIoBLJBcQC1BqjsKD0WuuuHZHHjKfK3y6zlbexyvdx7pw

 • Tu35hM6d9MJdCzzj0jLOYxydlbTMSJd7AZ1Q0OqLGw2I_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

 • NG_vno4Zs1arVeErO4AaNPd48ypeeThDsx4_2sL5I2GI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

 • oAvfKOL9-09kpkpRxorxRK1w84cYPg3yAGQWSVWKUVyI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

 • ExcSC8NWYNQPpOR9aRwop3sqf2LZvbeqejwZGFbm0QaI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

 • 9rAScCz5ImGdKgslWly9HQ5xuZeEXwbFLImE0s6SOh2I_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

 • oPE0MfkqezB7XU_GM5E_hvA0-bf0N6th4BMGfn_hRbKI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

 • 3bUFzYWKA-yZUW1C8lbDb3FKUguhKZSj27p8mcStP26I_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

 • vys1DFNPfc2gFLz2fT3rv-TN7Xro3oHovV4f-1KXoYSI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

 • hFYFWbfEwm8F1WTRTJs6pXYsiAWpEpMe9SgMU1gmvXiI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

 • TtWlRKXzvDPsa5FGHIiaiRRt-lSKdaKVHvbi3zGKSv2I_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

 • av7SugbeO3yoiYMqsNSWzgUr2YUMQEF_n1PcLur-TLyI_6aL4oMSccUJT8prxftrEYj6yxHSOK1pyu1sCcj4TQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl