Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

jFMxzGc5-Sl5JlYJVw5jo_-MK2Ge4Lkn1u64LwkT98F0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

OFQo7IZxUcNIUeG22hhl7zPa_CPFoOM2KGtrGZLxttZ0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

TOjxjcLqhPdvizjGciNBEQdztwXM-fZynkfp17eAz_F0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

8as634LCUTKWXICJ0j4sjN3IAZsALP6d87OCyj7SMhN0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

Am1nUNjEqgLncc4u7XHmSQWMh22HQ96uD71LPExxQx50qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

4ZWukkHzzbbm2QFkDW7_kIu6gsmrNw4qokZH1xpfqod0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

FsMw6g8BqpByGGVl5TafpjGdqkvCAp3Rh3B8qShwgKt0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

vyNyDAfHingZurYbnZgy7aGE-Yoq5RzMMR7GwRKQk_V0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

UYNtCv-absgve8LD5UPgGIK2vfl6ssqd5VUxgXrd9Qx0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

1cL1atLRobGmDC2K0VsxsBcuqW3iSMn24r3LF4KWYfYE-m7sV-StZtUSKP4sMK8qeyjH1tbuKBk6IuvIkAVyvA3AAFoCURFv42YTHvJJbq9_K5r8t2LJmoiqozbbhpUP

Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców » Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)

Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trójstronne)

Szkolenie osób bezrobotnych może być organizowane na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

Szkolenie bezrobotnych organizowane na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, jest realizowane na wniosek pracodawcy i stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek zawierający:

 • nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
 • oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności;
 • wskazanie pożądanego poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie;
 • wskazanie zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia;
 • wskazanie liczby uczestników szkolenia.

Wniosek może także zawierać wskazanie preferowanego realizatora szkolenia, terminu i miejsca realizacji.

Do wniosku pracodawca dołącza:

 1. zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony;
 2. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 3. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę.

W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.

Trójstronna umowa szkoleniowa zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawiera w szczególności :

 • zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia,
 • zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony,

a także:

 • oznaczenie stron umowy, datę jej zawarcia oraz czytelne podpisy stron umowy;
 • formę i nazwę szkolenia;
 • miejsce i termin realizacji szkolenia;
 • liczbę uczestników szkolenia;
 • należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia;
 • zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia;
 • zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium;
 • odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji (UE), które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 667 ),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);
 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
Utworzono: 2014-05-16 21:45 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2016-03-14
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1841
 • UpGQO3Ao6175N6CJk2-YoreMhADJxzNuUUj7nxX2Lq0Lo3J-vBH5G8UNp4ZdNNdCRyADMVaFSZoQw5yeyGk1Gw5TXEGClDH7rJbmrPbUN_TslaLNSN1_xvZ9YQU0B-uc

 • 2uLxtFI4VPF66gM37CMSVXIgu98MGPF_acLltCJtfvsLo3J-vBH5G8UNp4ZdNNdCRyADMVaFSZoQw5yeyGk1Gw5TXEGClDH7rJbmrPbUN_TslaLNSN1_xvZ9YQU0B-uc

 • fx0Jd1TbyEM08SOHMvtfCB4pMde2Rfdoh3fKcefAQ3ELo3J-vBH5G8UNp4ZdNNdCRyADMVaFSZoQw5yeyGk1Gw5TXEGClDH7rJbmrPbUN_TslaLNSN1_xvZ9YQU0B-uc

 • m0aTwQP9UFO4nbMueWOyq1isCQ7ljI61Id_BUR01Wo4Lo3J-vBH5G8UNp4ZdNNdCRyADMVaFSZoQw5yeyGk1Gw5TXEGClDH7rJbmrPbUN_TslaLNSN1_xvZ9YQU0B-uc

 • DWpsKItz3AB5AXRW99_ikDua1lFs0Y-FfINJA3erlXILo3J-vBH5G8UNp4ZdNNdCRyADMVaFSZoQw5yeyGk1Gw5TXEGClDH7rJbmrPbUN_TslaLNSN1_xvZ9YQU0B-uc

 • 3MlHb7W5_GrqdFuJ0RZU66_BiMmqz5lP9S3evkk0qacLo3J-vBH5G8UNp4ZdNNdCRyADMVaFSZoQw5yeyGk1Gw5TXEGClDH7rJbmrPbUN_TslaLNSN1_xvZ9YQU0B-uc

 • -1c_n7CXpk4dEnhCdcR3JUdukE74vukTz-pkwQHs49ELo3J-vBH5G8UNp4ZdNNdCRyADMVaFSZoQw5yeyGk1Gw5TXEGClDH7rJbmrPbUN_TslaLNSN1_xvZ9YQU0B-uc

 • pkw2FfzeUMeip2A4Ka9OrdFn9EE9lutBJDHSJJXL-xYLo3J-vBH5G8UNp4ZdNNdCRyADMVaFSZoQw5yeyGk1Gw5TXEGClDH7rJbmrPbUN_TslaLNSN1_xvZ9YQU0B-uc

 • -xwvNBuLyz5TJhY3rTBERFqZ6tQZKEdgR13iRW8w0VQLo3J-vBH5G8UNp4ZdNNdCRyADMVaFSZoQw5yeyGk1Gw5TXEGClDH7rJbmrPbUN_TslaLNSN1_xvZ9YQU0B-uc

 • SZRubKZHMy5Ynfni_in6ptP1aivQw5zf_dxNxUxrPbV0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

 • 5jqNeA-7xw0XDu8mk6mgGlzRE-3pvmGts5IRV7FVf1R0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

 • uAHuCEubAxiR_AYvSbzNohYud_wMO2PvSH81674m7AF0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

 • sW6lDaSvU-L45lTNVuJss82EWpkIFhZbCY11zh3n41t0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

 • arqanf8hec2G_sd6YY-vBlfaYNY7f5E2_JFZ3kg2wqZ0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

 • UsOYGRs5_pahN1OEXnWn3wxyGF1TVDBa9TE7s4BbiUh0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

 • cTZoQAdxCgeYRLVF9ZDRTSNZwCH0rJFTe0JYjCTRh9R0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

 • 4FGwoiycvwUa0HLrvmUYBFQff-VQFrStqzWt0aMoesp0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

 • tCylzSEWH1o222bRgOZ0aiBob0wwHVJi5xQJDHYGxQV0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

 • pth_q-_kpniUCttkFGBpbusUrYDSW84ua7UjhLT_jp90qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

 • gsjpZjHC33F7cUbjChVYUNj7CglagGOzbBZKVOPIHKp0qvCtVr74Jstz2sV905n5kr1fGnQC8Xwzh1xYFY-kmFn-QqrKX-25BCfg-BM3PSKAoUc6LCHFiqLeUPCI3PDp

Projektowanie stron: IntraCOM.pl