Status bezrobotnego

Status bezrobotnego może uzyskać osoba, która:

Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:

Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego:

 1. wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym;
 2. odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), jeżeli praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką.

Cudzoziemiec może nabyć status bezrobotnego jeżeli:

 1. jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej,
 2. jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
 3. jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (Szwajcaria),
 4. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
 5. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
 6. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 7. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 3066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858),
 8. posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotny był zatrudniony nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 9. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 10. korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 11. udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. jest członkiem rodziny cudzoziemca, o których mowa w punktach 1-3 ( tzn. jest członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członkiem rodziny obywatela państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub członkiem rodziny obywatela państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (Szwajcaria),
 13. jest członkiem rodziny obywatela polskiego, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadał zezwolenie na pobyt czasowy,
 14. jest cudzoziemcem towarzyszącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa w punktach 1-3, jako członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawyz dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900).

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Dariusz Skibniewski  Kierownik Referatu  81 466 52 55  mup@mup.lublin.pl
Teresa Szklarczyk Starszy inspektor powiatowy  81 466 52 55  mup@mup.lublin.pl
Mirosława Kunikowska Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
Wersja standardowa