Rejestracja

Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy.
Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji jako bezrobotna składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.


Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Pokój
       
   


Wersja standardowa