Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega na:

Pośrednictwo pracy jest realizowane nieodpłatnie, zgodnie z następującymi zasadami:

Pośrednictwo pracy może być prowadzone w formie:

 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie przyjmuje od pracodawców dokonane osobiście, na piśmie lub z wykorzystaniem technologii teleinformatycznej zgłoszenie oferty pracy.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:

Każda oferta pracy, nie później niż w następnym dniu po dniu jej przyjęcia do realizacji, jest upowszechniana przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie poprzez:

Ze względu na zakres informacji o pracodawcy dostępny dla bezrobotnych i poszukujących pracy, upowszechnianie ofert pracy może być prowadzone w formie, która:

Pośrednictwo pracy otwarte polega na podawaniu do wiadomości wszystkich informacji dotyczących oferty pracy włącznie z adresem pracodawcy i sposobem kontaktu z nim.

Pośrednictwo pracy zamknięte polega na publikowaniu informacji dotyczących oferty pracy bez informacji, które pozwolą zidentyfikować pracodawcę.

Realizacja ofert pracy w ramach pośrednictwa zamkniętego  prowadzona jest przez pośrednika pracy, którego zadaniem jest przeprowadzenie doboru kandydatów na stanowiska lub do prac określonych przez pracodawcę w ofercie pracy. Pośrednik pracy po ustaleniu, że bezrobotny lub poszukujący pracy spełnia oczekiwania pracodawcy, wydaje skierowanie do pracy.

Kierując bezrobotnego lub poszukującego pracy do pracodawcy, pośrednik pracy informuje go o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracy, wydaje mu skierowanie i wyznacza termin ponownego stawiennictwa w urzędzie pracy celem poinformowania o podjęciu lub niepodjęciu proponowanego zatrudnienia. Kierowany potwierdza pisemnie odbiór skierowania i zapoznanie się ze stosowną informacją.

Skierowanie zawiera:

Pracodawca informuje urząd pracy o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy albo o przyczynie odmowy zatrudnienia lub przyczynach niepodjęcia zatrudnienia przez skierowaną osobę – dokonując stosownej adnotacji w formularzu skierowania.

W przypadku braku odpowiedniej oferty pracy pośrednik może zaproponować bezrobotnemu lub poszukującemu pracy inną formę pomocy:

Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na okres:

Odpowiednia praca to, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Bezrobotny, który nie stawił się w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, od dnia niestawienia się na okres:

w zależności od liczby niestawiennictw.

Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni MUP w Lublinie o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Usługa pośrednictwa pracy świadczona jest przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 , z późn. zm), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667)

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Marcin Hec  Pośrednik pracy  81 466 52 42 mup@mup.lublin.pl
Wersja standardowa