Obowiazki bezrobotnego

Obowiązki i uprawnienia osoby zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako bezrobotnej lub poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Nr 149) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

Osoba bezrobotna ma obowiązek:

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Lidia Jarosz Kierownik Referatu 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
Grażyna Hucał Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
Zofia Długosz Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl
Wersja standardowa