Zielona Linia
tel.: 81 466 52 00, fax: 81 466 52 01,
e-mail:
W 2015r. dniami wolnymi od pracy dla Urzędu są dni ustawowo wolne od pracy oraz 05 czerwca oraz 24 grudnia

Urząd Pracy

Urząd Pracy

Lublin

Lublin

Grand Hotel Lublinianka

Grand Hotel Lublinianka

Staż

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

 

Szanowny Pracodawco!

W wydatkowaniu środków publicznych na organizację różnych instrumentów rynku pracy w tym też staży nastąpiły znaczące zmiany. Minister Pracy i Polityki Społecznej zalecił osiąganie efektywności zatrudnieniowej. Oznacza to konieczność zatrudniania uczestników staży na min. 3 miesiące. Powyższy wymóg wynika z faktu, że od osiągniętego wskaźnika zatrudnienia zależy wielkość środków w następnym roku (im wyższy wskaźnik efektywności tym więcej środków na następny rok). Dlatego zwracamy Państwa uwagę na tak ważny aspekt jakim jest zdolność do zatrudniania uczestników staży. Wnioski o staż bez deklaracji zatrudnienia po stażu niestety nie zyskają pozytywnej akceptacji.

22 sierpnia 2012 r.

 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje wszystkich zainteresowanych organizacją stażu w 2015 roku,

że ze względu na przewidywane ograniczone środki finansowe,

kandydaci na staż nie będą w bieżącym roku kierowani przez tut. Urząd

na badania lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia stażu.

Obowiązek kierowania i finansowania profilaktycznej ochrony zdrowia bezrobotnych

(przed rozpoczęciem i w trakcie odbywania stażu) spoczywa na organizatorze stażu.

 

 

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca, tj. podmiot zatrudniający co najmniej 1 pracownika w oparciu o umowę o pracę;
 • przedsiębiorca nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców;
 • organizacja pozarządowa;
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej;

Oobowiązki organizatora stażu:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przestrzeganie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy (czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych);
 • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych;
 • niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowanie Miejskiego Urzędu Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

U organizatora stażu będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu składaniu wniosku. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Do odbycia stażu można skierować:

 • osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy (zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2014 r., poz. 598 z późn. zm.) a staż jest adekwatną do sytuacji osoby bezrobotnej formą wsparcia.

Czas trwania:

Uczestnicy:

od 3 do 12 miesięcy

 • osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia i dla których ustalono II profil pomocy;

od 3 do 6 miesięcy

 • osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy;

Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Od wypłaconego stypendium Miejski Urząd Pracy odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu.  Za dni wolne przysługuje stypendium.  Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie  w formie umożliwiającej jej prawidłowe wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, tj. niezbindowanej, czy podanej termobindowaniu - zgrzewanej w oprawy klejone lub trwale zszytej w inny sposób.

Umożliwi to sprawne wprowadzenie dokumentacji do systemu, a tym samym szybsze przekazanie jej do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 9 ]
Informacja dotycząca organizacji stażu dla osób bezrobotnych Informacja dotycząca organizacji stażu dla osób bezrobotnych 2014-06-25 10:07:57 37.78KB pobierz
Kryteria wyboru organizatora stażu Kryteria wyboru organizatora stażu 2013-03-21 09:47:28 2.14MB pobierz
Lista obecności bezrobotnego odbywającego staż Lista obecności bezrobotnego odbywającego staż 2011-10-21 13:00:05 39.96KB pobierz
Lista obecności bezrobotnego odbywającego staż w ramach EFS Lista obecności bezrobotnego odbywającego staż w ramach EFS 2015-01-09 14:32:55 98.04KB pobierz
Opinia Opinia 2011-10-21 13:00:23 19.34KB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r.w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r.w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 2011-10-21 13:01:12 34.2KB pobierz
Sprawozdania z przebiegu stażu Sprawozdania z przebiegu stażu 2011-10-21 13:01:38 28.78KB pobierz
Wniosek o organizację stażu Wniosek o organizację stażu 2015-04-13 09:41:07 78.31KB pobierz
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie STAŻU - środki PFRON Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie STAŻU - środki PFRON 2014-01-31 09:35:34 71.22KB pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-03-17 08:26
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl