Zielona Linia
tel.: 81 466 52 00, fax: 81 466 52 01,
e-mail:
Od dnia 27 maja 2013r. możecie Państwo korzystać z usługi elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych.

Urząd Pracy

Urząd Pracy

Lublin

Lublin

Grand Hotel Lublinianka

Grand Hotel Lublinianka

Szkolenia

Szkolenia – to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Zadania związane z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób z wykorzystaniem różnych instrumentów rynku pracy wspierających podnoszenie kwalifikacji określa:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 149),
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy,(Dz. U. z 2014 r. poz 667),
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1189).

Prezydent Miasta Lublin, z upoważnienia którego działa Dyrektor MUP inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób, zwiększające szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje organizację szkoleń, udzielając osobom bezrobotnym i innym uprawnionym osobom pomocy w nabywaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych, przez:

 • szkolenia grupowe,
 • szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 • szkolenia wskazane przez osoby uprawnione,
 • finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji,
 • udzielenie pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia.
 • przyznawanie i realizacja bonów szkoleniowych

Do innych uprawnionych osób mogących ubiegać się o pomoc w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, zalicza się:

 1. Poszukującego pracy, który:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6.
 2. Pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Finansowanie szkoleń realizowane jest ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej. Środki na szkolenia osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób są limitowane.

Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób określa Regulamin organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania Urzędu w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają MUP o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

Informacja na temat bezpłatnych szkoleń i innych form wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego dostępnych w ramach realizowanych projektów znajduje się w zakładce: Projekty i programy

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacji, że oferowane przez instytucje szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Informacja

– pokój nr 1 /tel. 81 466-52-52/.

Doradcy zawodowi

– pokój nr 202 /tel. 81 466-52-28/, nr 209 /tel. 81 466-52-27/  lub pokój nr 208 /tel. 81 466-52-30/.

Specjaliści d/s rozwoju zawodowego

– pokój nr 207 /tel. 81 466-52-22, 25/.

Informacje zawarte w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz bazach danych o standardach kwalifikacji zawodowych i modułowych programach szkoleń dostępne są na niżej wymienionych stronach internetowych:

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie  w formie umożliwiającej jej prawidłowe wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, tj. niezbindowanej, czy podanej termobindowaniu - zgrzewanej w oprawy klejone lub trwale zszytej w inny sposób.

Umożliwi to sprawne wprowadzenie dokumentacji do systemu, a tym samym szybsze przekazanie jej do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 5 ]
Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. 2014-04-10 13:48:24 521.18KB pobierz
Formularz do badania potrzeb szkoleniowych (do wydruku i wypełnienia) Formularz do badania potrzeb szkoleniowych (do wydruku i wypełnienia) 2011-11-09 12:47:57 41KB pobierz
Plan szkoleń na 2014 r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie Plan szkoleń na 2014 r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie 2014-01-13 15:04:14 99.7KB pobierz
Plan szkoleń na 2015 r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie Plan szkoleń na 2015 r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie 2015-01-12 13:50:11 93.29KB pobierz
Regulamin organizacji szkoleń Regulamin organizacji szkoleń 2014-10-07 11:02:08 596KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione [ 3 ]
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu. Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu. 2011-10-28 14:55:01 105.27KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 2014-06-13 14:44:44 472KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej 2011-10-28 14:54:42 97.7KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia grupowe [ 2 ]
formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie 2011-10-21 13:55:37 56.24KB pobierz
formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 2011-10-21 13:56:08 62.14KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Częściowe finansowanie kosztów szkolenia [ 1 ]
Wniosek o skierowanie na szkolenie częściowo sfinansowane ze środków
publicznych, w ramach środków Funduszu Pracy
Wniosek o skierowanie na szkolenie częściowo sfinansowane ze środków publicznych, w ramach środków Funduszu Pracy 2014-06-13 14:48:50 470.5KB pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Tomasz Lachowski 2015-03-18 14:39
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl