Zielona Linia
tel.: 81 466 52 00, fax: 81 466 52 01,
e-mail:
W 2015r. dniami wolnymi od pracy dla Urzędu są dni ustawowo wolne od pracy oraz 05 czerwca oraz 24 grudnia

Urząd Pracy

Urząd Pracy

Lublin

Lublin

Grand Hotel Lublinianka

Grand Hotel Lublinianka

Szkolenia

Szkolenia – to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Zadania związane z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób z wykorzystaniem różnych instrumentów rynku pracy wspierających podnoszenie kwalifikacji określa:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 149),
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy,(Dz. U. z 2014 r. poz 667),
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1189).

Prezydent Miasta Lublin, z upoważnienia którego działa Dyrektor MUP inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób, zwiększające szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje organizację szkoleń, udzielając osobom bezrobotnym i innym uprawnionym osobom pomocy w nabywaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych, przez:

 • szkolenia grupowe,
 • szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 • szkolenia wskazane przez osoby uprawnione,
 • finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji,
 • udzielenie pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia.
 • przyznawanie i realizacja bonów szkoleniowych

Do innych uprawnionych osób mogących ubiegać się o pomoc w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, zalicza się:

 1. Poszukującego pracy, który:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6.
 2. Pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Finansowanie szkoleń realizowane jest ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej. Środki na szkolenia osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób są limitowane.

Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób określa Regulamin organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania Urzędu w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają MUP o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

Informacja na temat bezpłatnych szkoleń i innych form wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego dostępnych w ramach realizowanych projektów znajduje się w zakładce: Projekty i programy

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacji, że oferowane przez instytucje szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Informacja

– pokój nr 1 /tel. 81 466-52-52/.

Doradcy zawodowi

– pokój nr 202 /tel. 81 466-52-28/, nr 209 /tel. 81 466-52-27/  lub pokój nr 208 /tel. 81 466-52-30/.

Specjaliści d/s rozwoju zawodowego

– pokój nr 207 /tel. 81 466-52-22, 25/.

Informacje zawarte w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz bazach danych o standardach kwalifikacji zawodowych i modułowych programach szkoleń dostępne są na niżej wymienionych stronach internetowych:

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie  w formie umożliwiającej jej prawidłowe wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, tj. niezbindowanej, czy podanej termobindowaniu - zgrzewanej w oprawy klejone lub trwale zszytej w inny sposób.

Umożliwi to sprawne wprowadzenie dokumentacji do systemu, a tym samym szybsze przekazanie jej do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 5 ]
Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. 2014-04-10 13:48:24 521.18KB pobierz
Formularz do badania potrzeb szkoleniowych (do wydruku i wypełnienia) Formularz do badania potrzeb szkoleniowych (do wydruku i wypełnienia) 2011-11-09 12:47:57 41KB pobierz
Plan szkoleń na 2014 r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie Plan szkoleń na 2014 r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie 2014-01-13 15:04:14 99.7KB pobierz
Plan szkoleń na 2015 r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie Plan szkoleń na 2015 r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie 2015-01-12 13:50:11 93.29KB pobierz
Regulamin organizacji szkoleń Regulamin organizacji szkoleń 2014-10-07 11:02:08 596KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione [ 3 ]
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu. Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu. 2011-10-28 14:55:01 105.27KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 2014-06-13 14:44:44 472KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej 2011-10-28 14:54:42 97.7KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia grupowe [ 2 ]
formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie 2011-10-21 13:55:37 56.24KB pobierz
formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 2011-10-21 13:56:08 62.14KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Częściowe finansowanie kosztów szkolenia [ 1 ]
Wniosek o skierowanie na szkolenie częściowo sfinansowane ze środków
publicznych, w ramach środków Funduszu Pracy
Wniosek o skierowanie na szkolenie częściowo sfinansowane ze środków publicznych, w ramach środków Funduszu Pracy 2014-06-13 14:48:50 470.5KB pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Tomasz Lachowski 2015-03-18 14:39
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl