Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTW8rJ-8ouMLUaiwRNTloXTIzAVFkndZ65qqyNNzpXv4gA

Wyposażenie stanowiska pracy

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Podstawa prawna:

 • Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ze środków PFRON może zostać przyznany pracodawcy jeżeli:

 1. Zobowiązał się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy,
 2. Złożył wniosek o przyznanie refundacji.

Pracodawca składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Refundacja obejmuje:

 1. Udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
 2. Kwotę niepodlegającego odliczeniu:
  a) podatku od towarów i usług,
  b) podatku akcyzowego, związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 1.

Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

 1. Potrzeby lokalnego rynku pracy,
 2. Liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
 3. Koszty wyposażenia stanowiska pracy,
 4. Wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,
 5. Wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Pracodawca zobowiązany jest do:

 1. Poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 2. Udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,
 3. Umożliwienia co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie obowiązywania umowy,
 4. Informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
 5. Rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,
 6. Zwrotu:
  - otrzymanej refundacji oraz
  - odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,
 7. Zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji.

Przyznanie zwrotu jest dokonywane na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy, w formie pisemnej, a każda zmiana dokonywana na wniosek każdej ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa wygasa w przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Refundację przekazuje starosta na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, odpowiednio, o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Pracodawca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Alicja Mirosław Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
Radosław Bujek Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
Małgorzata Kosacka Specjalista ds. programów 81 466 5212 mup@mup.lublin.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy [ 5 ]
plik w formacie PDF Wniosek Wn-W część II (składany przez Pracodawcę po zawarciu umowy) 19-02-15 10:36 616.81KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 616.81KB) pobierz
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie o ewentualnym łączeniu, przejęciu lub powstaniu wnioskodawcy w wyniku podziału oraz o pomocy de minimis 14-04-16 10:51 118.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 118.05KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek Wn-W część I 19-02-15 10:35 665.03KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 665.03KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 07-03-17 12:05 3.08MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 3.08MB) pobierz
Utworzono: 2015-05-28 12:39 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1410
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutrfemkeMZDZChLOEyHoaL5cyl3WmEYFoBMYDGVDmIoug

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBrfemkeMZDZChLOEyHoaL5cyl3WmEYFoBMYDGVDmIoug

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RrfemkeMZDZChLOEyHoaL5cyl3WmEYFoBMYDGVDmIoug

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lrfemkeMZDZChLOEyHoaL5cyl3WmEYFoBMYDGVDmIoug

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydrfemkeMZDZChLOEyHoaL5cyl3WmEYFoBMYDGVDmIoug

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNrfemkeMZDZChLOEyHoaL5cyl3WmEYFoBMYDGVDmIoug

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNrfemkeMZDZChLOEyHoaL5cyl3WmEYFoBMYDGVDmIoug

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRrfemkeMZDZChLOEyHoaL5cyl3WmEYFoBMYDGVDmIoug

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNrfemkeMZDZChLOEyHoaL5cyl3WmEYFoBMYDGVDmIoug

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0APEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgoPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMPEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0PEXG8Poa8KXZeq50rPe17Q7HY7BtL5aaFEgzFOikM0A

Projektowanie stron: IntraCOM.pl