Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTWRGmyMVH2p6eJHYeeHL8PnkSzCD8G2TNYsIxmb1e_KMg

Ubezpiecznie zdrowotne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn.zm.)

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Osoba bezrobotna podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do Narodowego Funduszu Zdrowia członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (m.in. jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego), którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Określenie "członek rodziny" oznacza:

a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

b) małżonka,

c) krewnych wstępnych* pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

* Wstępny jest to każdy przodek danej osoby: jej rodzice (ojciec, matka), dziadkowie (dziadek, babcia), pradziadkowie (pradziadek, prababcia) itd.

W przypadku gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego winna posiadać ich numery PESEL oraz akty urodzenia dzieci / dowód osobisty współmałżonka (wstępnego).

Osoba rejestrująca się ma możliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletność, w przypadku gdy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia, w dalszym ciągu uczą się i osiągnęły jeszcze 26 roku życia. Należy wówczas przedstawić aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły/ uczelni.

W związku z wprowadzeniem od dnia 01.01.2013 r. konieczności weryfikacji uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz członków ich rodzin w systemie eWUŚ Miejski Urząd Pracy w Lublinie przypomina o konieczności informowania w przypadku:

1) podjęcia zatrudnienia (w tym także umowy zlecenia lub umowy o dzieło),

2) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS,

3) podlegania ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu (np. szkolenia w innych instytucjach niż Miejski Urząd Pracy w Lublinie),

4) podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (pobieranie świadczeń z MOPR lub ZUS, ławnicy).

Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie brakiem potwierdzenia przez NFZ w systemie eWUŚ prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych podczas  korzystania z usług placówek służby zdrowia spowodowanym pokryciem się w tym samym czasie okresów ubezpieczenia osoby ubezpieczonej u kilku płatników składek.

W konsekwencji osoba bezrobotna przestaje być ubezpieczona przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie od dnia wystąpienia wymienionych powyżej okoliczności.  INFORMACJA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SYSTEMIE e-WUŚ


Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że na podstawie pisma NFZ o/Lublin z dnia 27.09.2013 r. znak OL-WSS-SE-075-70-KK/13 realizując zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zawarte w Dziale VIII Przetwarzanie i ochrona danych, uzyskanie informacji dotyczących weryfikacji przyczyn nieprawidłowości związanych z uprawnieniami do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej możliwe jest tylko wyłącznie na żądanie osoby ubezpieczonej.

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia przetwarzane w swoim systemie informatycznym na podstawie art. 192 w/w ustawy wyłącznie na żądanie ubezpieczonego informując go m.in. o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o numerach NIP i REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego.

Dane o osobach ubezpieczonych oraz zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodzin ubezpieczonego, którymi dysponuje NFZ pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podmiotu zobowiązanego do przekazania składek za osoby ubezpieczone.

Wobec powyższego NFZ o/ Lublin udostępnia posiadane informacje dotyczące przyczyn nieprawidłowości związanych z uprawnieniami do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie świadczeniobiorcom zarejestrowanym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w swoim oddziale przy ul. Koryznowej 2D od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub drogą korespondencyjną na adres Lubelski OW NFZ ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin.


Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Magdalena Zbysław  Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 93  mup@mup.lublin.pl
 Emilia Kosik  Inspektor 81 466 52 93  mup@mup.lublin.pl
Monika Pieśko Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 91 mup@mup.lublin.pl
Utworzono: 2012-08-02 10:14 | Redagował: Tomasz Lachowski 2015-06-17
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2689
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuwsOgvqi6lywwbgJ-nB41K6K9MGZm6UFEPwN6i_vE5DQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCwsOgvqi6lywwbgJ-nB41K6K9MGZm6UFEPwN6i_vE5DQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SwsOgvqi6lywwbgJ-nB41K6K9MGZm6UFEPwN6i_vE5DQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mwsOgvqi6lywwbgJ-nB41K6K9MGZm6UFEPwN6i_vE5DQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByewsOgvqi6lywwbgJ-nB41K6K9MGZm6UFEPwN6i_vE5DQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOwsOgvqi6lywwbgJ-nB41K6K9MGZm6UFEPwN6i_vE5DQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOwsOgvqi6lywwbgJ-nB41K6K9MGZm6UFEPwN6i_vE5DQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSwsOgvqi6lywwbgJ-nB41K6K9MGZm6UFEPwN6i_vE5DQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOwsOgvqi6lywwbgJ-nB41K6K9MGZm6UFEPwN6i_vE5DQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPAT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3AT_cDfkpmmfb2eZRp3eqbkgGxy8jVdRqgC1TE8Mc0iw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl