Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTUet1IAoyMhBqNmWGA6Sva-_fcnH1CpJyf72Ge_Mvp1Mg

Świadczenia nienależne

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne obowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne (art.76 Ustawy).

Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:

 • świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustalenie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
 • świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd miejski urząd pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia;
 • koszty szkolenia,w przypadku określonym w art.41 ust.6 lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenie w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie;
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art.53h ust.1 lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;

Roszczenia z tytułu zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do ich nabycia przez uprawnioną osobę, a roszczenia miejskiego urzędu pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich wypłaty.

Roszczenia do należnych a nie pobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Jacek Środa Kierownik Referatu Prawnego 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
Gabriela Stola Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
Ewelina Augustyniak Inspektor powiatowy 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
Tomasz Sprawka Inspektor 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
Sylwia Osińska Inspektor powiatowy 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
Alicja Meder Pomoc administracyjna 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
Utworzono: 2015-05-28 08:37 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1973
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXus6g-hfg5tJ6A_sHLNZZQZjWlcNNOM_RMZQXPFvdfRgZw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RA6g-hfg5tJ6A_sHLNZZQZjWlcNNOM_RMZQXPFvdfRgZw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Q6g-hfg5tJ6A_sHLNZZQZjWlcNNOM_RMZQXPFvdfRgZw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1k6g-hfg5tJ6A_sHLNZZQZjWlcNNOM_RMZQXPFvdfRgZw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByc6g-hfg5tJ6A_sHLNZZQZjWlcNNOM_RMZQXPFvdfRgZw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsM6g-hfg5tJ6A_sHLNZZQZjWlcNNOM_RMZQXPFvdfRgZw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDM6g-hfg5tJ6A_sHLNZZQZjWlcNNOM_RMZQXPFvdfRgZw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQ6g-hfg5tJ6A_sHLNZZQZjWlcNNOM_RMZQXPFvdfRgZw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtM6g-hfg5tJ6A_sHLNZZQZjWlcNNOM_RMZQXPFvdfRgZw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPvZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3vZJVbIonNu0TjYHLqZlcPB0dnzxr9rg-kawuBEPObnQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl