Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aboD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694voD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTXQhwE4-99IKwbaF_YfLuQ-C5Hhq8mISNN9W-hKDB4V9Q

Staż

Staż to nabywanie, przez osobę skierowaną przez MUP w Lublinie, umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą (organizatorem stażu). Odbywa się on na podstawie umowy zawartej pomiędzy MUP a Pracodawcą, według programu określonego w tej umowie.

Staże w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym w MUP w Lublinie nadano:

 • status osoby bezrobotnej są finansowane ze środków Funduszu Pracy
 • status poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Więcej informacji o stażach odnajdą Państwo w zakładkach umieszczonych po prawej stronie a zatytułowanych OSOBY BEZROBOTNE oraz OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY (ŚRODKI PFRON).

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca, tj. podmiot zatrudniający co najmniej 1 pracownika w oparciu o umowę o pracę;
 • przedsiębiorca nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców;
 • organizacja pozarządowa;
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej;

Oobowiązki organizatora stażu:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przestrzeganie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy (czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych);
 • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych;
 • niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowanie Miejskiego Urzędu Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

U organizatora stażu będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu składaniu wniosku. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Osoby uprawnione do odbycia stażu:

 • osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2014 r., poz. 598 z późn. zm.) a staż jest adekwatną do sytuacji osoby bezrobotnej formą wsparcia.
 

Czas trwania

                                                             Uczestnicy

 od 3 do 12 miesięcy
 •  osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia i dla których ustalono II profil pomocy;
 od 3 do 6 miesięcy
 •  osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy;

Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Od wypłaconego stypendium Miejski Urząd Pracy odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Na podstawie art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 • osoby niepełnosprawne zarejestrowane w MUP w Lublinie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mają prawo korzystania z usług lub instrumentów rynku pracy (w tym stażu) na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Wydatki na staże dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W sprawach związanych z organizacją staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą Państwo kontaktować się z pracownikami Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. PFRON pod numerem telefonu 81 466 52 12 lub osobiście - pokój 102 (I piętro, istnieje możliwość skorzystania z windy).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Alicja Mirosław  Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
Radosław Bujek  Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
Małgorzata Kosacka Specjalista ds. programów 81 466 5212 mup@mup.lublin.pl
Utworzono: 2015-05-28 12:39 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3858
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutXpLZN7WSCIxYg16qC5Er3g2N9PGxEUyDfcU9HJ7-Pyw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBXpLZN7WSCIxYg16qC5Er3g2N9PGxEUyDfcU9HJ7-Pyw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RXpLZN7WSCIxYg16qC5Er3g2N9PGxEUyDfcU9HJ7-Pyw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lXpLZN7WSCIxYg16qC5Er3g2N9PGxEUyDfcU9HJ7-Pyw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydXpLZN7WSCIxYg16qC5Er3g2N9PGxEUyDfcU9HJ7-Pyw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNXpLZN7WSCIxYg16qC5Er3g2N9PGxEUyDfcU9HJ7-Pyw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNXpLZN7WSCIxYg16qC5Er3g2N9PGxEUyDfcU9HJ7-Pyw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRXpLZN7WSCIxYg16qC5Er3g2N9PGxEUyDfcU9HJ7-Pyw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNXpLZN7WSCIxYg16qC5Er3g2N9PGxEUyDfcU9HJ7-Pyw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgroD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMboD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPoD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3oD5Hu1D3SBmrRKZVcnPLUawYpnkSwBsLnQ1CGQH_zsA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl