Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTVrs9yjvr6QXCkwbBIT_k8nzjrZHNvcN4lM20mvMFzxwA60OdXMgWV6tybJH6ou9XRneEJn4xMR8Q0s1OAE3FeF

Strona główna » Dla bezrobotnych » Rejestracja bezrobotnych » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do rejestracji :

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy .
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły - oryginały) i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 3. Wszystkie świadectwa pracy (oryginały) oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień np. w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, z którego osiągane było co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia brutto z wyszczególnieniem na miesiące, w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło - zaświadczenie o okresie wykonywania tej pracy , a w przypadku jego braku umowę zlecenia/umowę o dzieło wraz z rachunkiem, jeżeli z umowy zlecenia osiągane było miesięcznie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy należy dostarczyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto z wyszczególnieniem na miesiące z informacją o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 4. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, o ile takie przeciwwskazania występują,
 5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy występuje,
 6. Zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku zameldowania czasowego,
 7. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczych - prawomocne decyzje o ich wykreśleniu, a w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej zaświadczenie o jej zawieszeniu.
 8. Zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wraz z deklarowaną podstawą ich wymiaru ( z wyjątkiem osób, które opłacały składki preferencyjne w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia) -  w przypadku, gdy była prowadzona działalność gospodarcza,
 9. Wypełnione Oświadczenie rejestrowanego  (do każdego punktu należy udzielić odpowiedzi używając słów "TAK" lub "NIE"),- Oświadczenie jest dostępne w pokoju Nr 1 Informacja,
 10. Książeczka wojskowa (w przypadku odbywania służby wojskowej),
 11. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, zaświadczenie z Urzędu Gminy o obszrze użytków rolnych w ha przeliczeniowych ( dotyczy również współmałżonków posiadających gospodarstwo rolne),
 12. Osoby, które pobierały z MOPR zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne,  specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek gwarantowany, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - zaświadczenie o rodzaju i okresie pobieranego świadczenia,
 13. W przypadku osób rejestrujących się po okresie pobierania renty lub innych świadczeń wypłaconych przez ZUS i inne organy rentowe należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające rodzaj i okres pobieranej renty lub świadczenia,
 14. Zaświadczenie potwierdzające okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego z wykazaną podstawą wymiaru tych świadczeń,
 15. Osoby, które przebywały na urlopie wychowawczym powinny przedłożyć akt urodzenia dziecka (dzieci),
 16. Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat powinny przedłożyć akt urodzenia dziecka oraz właściwy dokument np. wyrok sądu potwierdzający rozwód lub separację, akt zgonu, orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich współmałżonka,
 17. Osoby, które świadczyły usługi na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) powinny przedłożyć zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu wraz z podaną podstawą wymiaru składek.
 18. Świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego (dotyczy osób opuszczających areszt lub zakład karny),
 19. Osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekunczy, zasiłek dla opiekuna jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby nad którą opieka była sprawoowana powinny przedłożyć zaświadczenie z MOPR potwierdzające okres pobierania ww. świadczenia i utratę prawa do niego z powodu śmierci osoby nad którą opieka była sprawowana,
 20. Osoby posiadające niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia powinny przedłozyć orzeczenie o niepełnosprawności.

Rejestracja odbywa się w pokoju Nr 106, I piętro od godziny 7:45 do 15:00

Bilety do rejestracji można pobierać od godziny 7:30 do wyczerpania numerków lub maksymalnie do godziny 14:00

Rejestracja osób niepełnosprawnych - pokój Nr 112, I piętro od godziny 7:45 do 15:00

Uwaga:
OSOBY REJESTRUJĄCE SIĘ PO RAZ PIERWSZY W TUTEJSZYM URZĘDZIE PRZEDKŁADAJĄ RAZEM Z ORYGINAŁAMI WYMAGANYCH DOKUMENTÓW RÓWNIEŻ ICH KOPIE

 

Przed dokonaniem rejestracji uprzejmie prosimy o wstępną weryfikację przedkładanych dokumentów w Informacji - pokój Nr 1.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Dariusz Skibniewski Kierownik Referatu 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
Teresa Szklarczyk Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
Mirosława Kunikowska Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
Utworzono: 2012-08-02 09:19 | Redagował: Dariusz Skibniewski 2017-01-12
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5066
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByeYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Bqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csahqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Adqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1qn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

Projektowanie stron: IntraCOM.pl