Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTXtCeokgVf4fbe9VI0lM2fhI04bAdz84-jKTcXVvfXEvw

Dla poszukujących pracy

Rejestracja

Osoba poszukująca pracy może się zarejestrować w więcej niż jednym urzędzie pracy .

 1. REJESTRACJA NASTĘPUJE W DNIU PRZEDŁOŻENIA KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, po po poświadczeniu własnoręcznym podpisem przekazanych danych i złożeniu,   w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: "Świadomy odpowiedzialności karnej  za  składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego / poszukującego pracy."
 2. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do zawiadamiania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz złożonych oświaczeniach , w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.
 3. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi  urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
  • świadectwa pracy,
  • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada.
 4. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów przedkłada ORZECZENIE uprawnionego organu o stopniu niepełnosprawności.

Status poszukującego pracy

Poszukujący pracy oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;

Aby nabyć status osoby poszukującej pracy trzeba osobiście zgłosić się, w celu dokonania rejestracji, do urzędu pracy.

Osobą poszukującą pracy może być między innymi osoba która:

 1. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego,
 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłośc lub który jest w stanie likwidacji ,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art.70 ust.6,
 8. jest pracownikiem lub osobą wykonującą inną pracę zarobkową (np. na popdstawie umowy cywilnoprawnej).

Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym urzędzie pracy.

Utrata statusu poszukującego

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy (art. 33ust. 4a ustawy):

 1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
 2. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 3. nie podjęła albo przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
 4. złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenie wniosku;
 5. pobierała w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art.1 ust.3 pkt.2 lit.a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabytych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art.1 ust.3 pkt.2 lit.b i c oraz opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub została pozbawiona tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa.

Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w pkt.1-3 następuje na okres 120 dni odpowiednio (art. 33 ust 4b ustawy):

 1. po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
 2. od dnia niestawiennictwa;
 3. od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 3

Prawa i obowiązki poszukującego

Poszukujący pracy, który:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego zgłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. jest pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym,

po zarejestrowaniu może ubiegać się o finansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych, udzielenie pożyczki szkoleniowej o których mowa w art. 40, art. 41 ust. 4-7, art, 42 i art. 42a ust. 1-4.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Dariusz Skibniewski - Rejestracja osób poszukujących pracy Kierownik Referatu Ewidencji 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
Lidia Jarosz - wypłata świadczeń i wyrejestrowanie z ewidencji osób poszukujacych pracy Kierownik Referatu Świadczeń 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
Utworzono: 2015-05-28 12:42 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1591
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvCBMoPVxw6r4piTeTUObYk-t0ttfCOuA1PaZL2Y7zaLQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDCBMoPVxw6r4piTeTUObYk-t0ttfCOuA1PaZL2Y7zaLQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TCBMoPVxw6r4piTeTUObYk-t0ttfCOuA1PaZL2Y7zaLQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nCBMoPVxw6r4piTeTUObYk-t0ttfCOuA1PaZL2Y7zaLQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfCBMoPVxw6r4piTeTUObYk-t0ttfCOuA1PaZL2Y7zaLQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPCBMoPVxw6r4piTeTUObYk-t0ttfCOuA1PaZL2Y7zaLQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPCBMoPVxw6r4piTeTUObYk-t0ttfCOuA1PaZL2Y7zaLQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTCBMoPVxw6r4piTeTUObYk-t0ttfCOuA1PaZL2Y7zaLQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPCBMoPVxw6r4piTeTUObYk-t0ttfCOuA1PaZL2Y7zaLQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Dn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csajn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Afn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPn3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3n3VH4cAd08TITfYzlXJazLio8becOY-aXaeQXf28erQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl