Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTWAJHy0hiWiXWzasVHpqnaICRgsrGYycHFO2W-Yq6ZEgA

Dla bezrobotnych

Rejestracja

Rejestracja- pokój 112 (I piętro)

Wypłata świadczeń i wyrejestrowanie z ewidencji osób niepełnosprawnych- pokój 105 (I piętro)

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie ze statusem:

 • osoby bezrobotnej - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności, niezatrudnionej i nie wykonującej innej pracy zarobkowej, zdolnej i gotowej do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, nie posiadającej uprawnień do świadczeń rentowych lub zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej,

 • osoby poszukującej pracy - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności oraz posiadający przychód w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej bądź zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ.

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm. ).

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów rynku pracy:

 • szkoleń,
 • stażu,
 • prac interwencyjnych,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, odbywania stażu,
 • zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy oraz kosztów zakwaterowania... przy spełnieniu warunków określonych w w/w ustawie,
 • finansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia w przypadku skierowania na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Status osoby niepełnosprawnej

Przepis Art. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ustala trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny
 • umiarkowany
 • lekki

których określenie jest niezbędne w celu korzystania z uprawnień i świadczeń należnych osobom niepełnosprawnym wynikających z ustawy.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności można uzyskać w:

Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (I instancja dla Lublina)
20-143 Lublin ul. Magnoliowa 2
tel. 81-466-34-60

Znaczny stopień niepełnosprawności

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu:

 • niezdolną do pracy
 • zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
 • wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

Uwaga
Zgodnie z art. 4 ust. 5 zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy nie zapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu:

 • niezdolną do pracy
 • zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej,
 • wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych

Lekki stopień niepełnosprawności

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dającą się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne :

 • zdolną do wykonywania zatrudnienia
 • nie wymagającą pomocy osoby w celu pełnienia ról społecznych

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Dariusz Skibniewski - Rejestracja osób niepełnosprawnych Kierownik Referatu Ewidencji 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
Lidia Jarosz - wypłata świadczeń i wyrejestrowanie z ewidencji osób niepełnosprawnych Kierownik Referatu Świadczeń 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
Utworzono: 2015-05-28 12:42 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2293
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutMrzv55UGnyfWkjPZj30pWKtXWRbXvgvL6tJDn57X8ag

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBMrzv55UGnyfWkjPZj30pWKtXWRbXvgvL6tJDn57X8ag

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RMrzv55UGnyfWkjPZj30pWKtXWRbXvgvL6tJDn57X8ag

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lMrzv55UGnyfWkjPZj30pWKtXWRbXvgvL6tJDn57X8ag

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydMrzv55UGnyfWkjPZj30pWKtXWRbXvgvL6tJDn57X8ag

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNMrzv55UGnyfWkjPZj30pWKtXWRbXvgvL6tJDn57X8ag

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNMrzv55UGnyfWkjPZj30pWKtXWRbXvgvL6tJDn57X8ag

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRMrzv55UGnyfWkjPZj30pWKtXWRbXvgvL6tJDn57X8ag

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNMrzv55UGnyfWkjPZj30pWKtXWRbXvgvL6tJDn57X8ag

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOO0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2O0pqpWbuehmRk7_xjbR63XBG0gOLYeviP6jVX155sVA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl