Przejdź do treści top
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Lublin - herb
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: + 48 81 19524 (Zielona Linia)
          81 466 52 00 (Sekretariat MUP)
E-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTVtQcUaj4c-l3JwfhdJfj1K4Ftv5F1845f-wPfLjyYA2g

Bon zatrudnieniowy

Starosta na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, może przyznać bon zatrudnieniowy.

 • Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu urząd pracy przyznał ten bon.
 • Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.
 • Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.
 • Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.
 • Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.
 • Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
 • Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

 • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
 • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieotrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie dalszych 6 miesięcy zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
 • w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.
 • refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis w odniesieniu do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:

 • art. 66 m ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013)

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Jolanta Tatarczak Doradca zawodowy 81 466 52 21 mup@mup.lublin.pl
Iwona Stępińska Doradca zawodowy 81 466 52 30 mup@mup.lublin.pl
Beata Miechowicz Doradca zawodowy 81 466 52 27 mup@mup.lublin.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 4 ]
plik w formacie DOC Wniosek o zatrudnienie bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego 13-01-15 09:04 66.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 66.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania bonu zatrudnieniowego 18-01-16 13:16 1.31MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.31MB) pobierz
plik w formacie XLSX Załącznik Nr 2 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 13:10 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:29 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
Utworzono: 2014-05-25 16:48 | Redagował: Tomasz Lachowski 2016-01-26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2333
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvYXan-0Rt3FhjVNL45o0mrMVKiUdKUofm1vWhukbgdCQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDYXan-0Rt3FhjVNL45o0mrMVKiUdKUofm1vWhukbgdCQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TYXan-0Rt3FhjVNL45o0mrMVKiUdKUofm1vWhukbgdCQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nYXan-0Rt3FhjVNL45o0mrMVKiUdKUofm1vWhukbgdCQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfYXan-0Rt3FhjVNL45o0mrMVKiUdKUofm1vWhukbgdCQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPYXan-0Rt3FhjVNL45o0mrMVKiUdKUofm1vWhukbgdCQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPYXan-0Rt3FhjVNL45o0mrMVKiUdKUofm1vWhukbgdCQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTYXan-0Rt3FhjVNL45o0mrMVKiUdKUofm1vWhukbgdCQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPYXan-0Rt3FhjVNL45o0mrMVKiUdKUofm1vWhukbgdCQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOGlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2GlzET3aExxH0v9Xv-f0DtvttP4535HSjAW7EhZ5cmLw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl